Marketingový mix: Co jsou 4P a jak nad nimi p?emýšlet?

patrikpilous.cz, 24. prosince 2023 ve 12:22:48, 4x přečteno
Marketingový mix: Co jsou 4P a jak nad nimi p?emýšlet?

Marketingový mix je ob?as brán jako synonymum ke zkratkám 4P, 5P, 7P, 8P nebo 4C. Jedná se o extrémn? známý a pro v?tšinu lidí i vyprázdn?ný akademický pojem. V praxi ho ?asto vytahují lidé, co si o marketingu p?e?etli akorát první kapitolu a tak n?jak se snaží n?jak chytit tohoto pojmu. V ?lánku se vám budu snažit p?edstavit marketingový mix trochu z jiného úhlu a ukáži otázky, na které byste m?li znát odpov?di.

Marketingový mix nej?ast?ji ozna?uje ?ty?i klí?ové prvky marketingové strategie: produkt, cenu, místo a propagaci. V?nuje-li podnik ?i marketingová agentura pozornost t?mto ?ty?em složkám marketingového mixu, m?že maximalizovat své šance, že výrobek nebo služba bude u zákazník? úsp?šný. 4P jsou na pomezí marketingu a samotného fungování businessu.

Klasifikaci 4P pro tvorbu efektivní marketingové strategie poprvé p?edstavil v roce 1960 profesor marketingu a autor E. Jerome McCarthy. Byla publikována v knize s názvem Basic Marketing: A Managerial Approach. V závislosti na odv?tví a cíli marketingového plánu mohou marketingoví stratégové ?i manaže?i ke každému ze ?ty? P p?istupovat r?zn?. Každý prvek lze zkoumat samostatn?, ale v praxi jsou ?asto závislé jeden na druhém.

Prodávaný p?edm?t nebo služba musí uspokojit pot?ebu nebo p?ání spot?ebitele. Nebo pot?ebu spot?ebitele vytvo?it. ?íká se, že skv?lý produkt nepot?ebuje reklamu ani propagaci, ovšem drtivá v?tšina produkt? je n?kde uprost?ed. Pro efektivní uvedení výrobku nebo služby na trh je d?ležité ur?it, ?ím se liší od konkuren?ních výrobk? nebo služeb a co spot?ebitel?m p?inese (?ím je nadchne).

Pokračování na: patrikpilous.cz

Související články

Pár post?eh? ke QUALCOMM

O?ekával jsem Santa Claus rally a místo toho p?išel celkem slušný propad, který tento týden umoc?uje ješt? nízká likvidita kv?li svátk?m.…

Zamyšlení nad ChatGPT a Google

Už jste si hráli s OpenAI ChatGPT? Když jsem jej vyzkoušel poprvé, tak jsem byl velice mile p?ekvapen, jak se strojové u?ení posunulo kup?edu.…

P?ipravte PPC kampan? na rok 2017

Dnes jsem m?la na E-Business Akademii dvacetiminutovou p?ednášku se stejnojmenným názvem. A protože tohle téma se do dvaceti minut narvat fakt…


Komentáře

(nezobrazuje se)