Majitelé .eu domén z Velké Británie si je budou moct nechat i po Brexitu.

404m.com, 24. července 2019 ve 01:08:00, 2x přečteno

Doménu .eu mohou vlastnit pouze subjekty se sídlem v EU. Vzhledem k tomu, že se Velká Británie rozhodla EU opustit, tak v den, kdy tak u?iní budou všichni držitelé z Velké Británie porušovat smluvní podmínky. Toto potvrdil jak EURid tak i ú?ady Velké Británie. Ovšem vypadá to, že s tím Brexitem to nakonec nebude až tak horké a Angli?ané by si mohli .eu domény nakonec ponechat i po Brexitu, pokud tedy n?jaký v?bec bude…

A?koliv EURid oznámil, že neplánuje kv?li Brexitu za?ít d?lat výjimky, tak nakonec asi bude muset. Evropská komise totiž 18. ?ervence 2019 vydala oznámení, kterým dává pom?rn? složitým (byrokratickým) zp?sobem najevo že, a?koliv se z pohledu EU 1. listopadu 2019 (den po dalším oficiálním Brexitu) stane Velká Británie zemí t?etího sv?ta (third country nationals), tak je nutné brát ohledy na držitele domén.

Oficiálním d?vodem je, že vlastníci .eu domén Velké Británie jsou legálními držiteli a to by se m?lo zohlednit, i když budou t?etí zemí sv?ta z pohledu EU. Což má samoz?ejm? n?co do sebe. Doména je vašim vlastnictvím (spíše nakládání s doménou) a v dobré ví?e jste si jí registrovali a n?co na ní vybudovali. Že se hlasující v?tšina rozhodla EU opustit a vy ztratíte právo na doménu, není vaše vina. Neud?lali jste nic špatného. Trochu to p?ipomíná vyvlastn?ní. Jakmile o doménu p?ijdete n?kdo si jí ochotn? registruje.

Te? je otázka co s tím ud?lat EURid. V oznámení totiž není nic o tom, jak má postupovat. Na jejich stránkách jsem naše tiskovou zprávu, kde shrnuli oznámení Evropské komise a že po?kají na další pokyny.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 22. – 28. ?ervence

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stala podivn? vypadající 00w.cz. Vydražila se na dAukce za 2,2K CZK. Už byla p?evedena na nového…

Vládní ú?ad Velké Británie zve?ejnil varování pro držitele .eu domén – najd?te si jinou doménu nebo o ní kv?li brexitu p?ijdete

.eu doména je ur?ena pouze pro držitele z ?lenských stát? Evropské Unie. Takže pokud n?jaký stát opustí EU, tak jeho ob?ané p?ijdou o právo…

Spole?nosti a jednotlivci z Velké Británie kv?li Brexit p?ijdou o své EU domény

Evropská Komise upozornila EURid, že spole?nosti a jednotlivci z Velké Británie nebudou mít nárok držet .eu domény, poté co jejich zem?…


Komentáře

(nezobrazuje se)