Jak si vedla .eu doména ve 4Q 2019

404m.com, 6. března 2020 ve 02:17:37, 0x přečteno

Záv?r roku 2019 byl pro .eu doménu náro?ný. Z EU pomalu odcházela Velká Británie. Britové drželi ke konci roku 2019 n?co málo p?es 150 tisíc domén. Podmínkou pro registraci a prodloužení .eu domény je p?itom nutnost mít kontakt v EU. P?vodn? bylo v plánu dát majitel?m t?chto domén 2 m?síc na nalezení validního kontaktu a pak doménu vypnout. Nakonec došlo na poslední chvíli k uzav?ení dohody, která má prozatímní platnost do 31. prosince 2020. Díky ní mohou ob?ané z Velké Británie registorvat a prodlužovat domény .eu jako doposud. Co bude dál se neví.

.eu domén (.eu, .?? a .??) bylo ke konci roku 2019 celkem 3.606.311, z toho ?ist? .eu bylo 3.579.689. Myslím že ?ada Brit? už se se svou .eu doménou rozlou?ilo, a tak toto ?íslo do konce roku 2020 klesne.

V sou?asné dob? je .eu doména v žeb?í?ku ccTLD na pátém míst?. P?ed ní je .eu s 4,97M a za ná .fr s cca 3,42M. Pokud by opravdu p?išla .eu o 150K domén, tak by spadla na 6. místo.

.eu doména nemá špatné statistky. V Q4 2019 bylo prodlouženo 80 % domén. 13.055 domén bylo registrováno na více let, tam je ovšem nutné vzít v potaz akci nová doména .eu na 10 let za 10 EUR, která probíhala na podzim. Na doménách .eu je 71,1 % aktivních web?, což znamená že na nich je funk?ní webserver, který vrací alespo? 1 html stránku. U více jak poloviny z nich se jedná o plnohodnotné weby, ke je více stránek a unikátní obsah.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Vládní ú?ad Velké Británie zve?ejnil varování pro držitele .eu domén – najd?te si jinou doménu nebo o ní kv?li brexitu p?ijdete

.eu doména je ur?ena pouze pro držitele z ?lenských stát? Evropské Unie. Takže pokud n?jaký stát opustí EU, tak jeho ob?ané p?ijdou o právo…

Spole?nosti a jednotlivci z Velké Británie kv?li Brexit p?ijdou o své EU domény

Evropská Komise upozornila EURid, že spole?nosti a jednotlivci z Velké Británie nebudou mít nárok držet .eu domény, poté co jejich zem?…

Po?et nTLD dosáhl 30 milion? registrovaných domén

nTLD jsou tu s námi už od roku 2014, ovšem teprve za?átkem prosince 2019 se jejich po?et p?ehoupl p?es metu 30 milion?. P?itom v roce v dubnu 2017


Komentáře

(nezobrazuje se)