Kv?li GDPR bude CZ.NIC skrývat osobní údaje ve WHOIS

404m.com, 18. května 2018 ve 01:30:20, 5x přečteno

GDPR p?kn? trápí provozovatele stránek. Nové na?ízení z dílny EU Obecné na?ízení o ochran? osobních údaj? je opravdu obecné a navíc nevíme jestli skon?í jako zapomenutá kolá?ková lišta anebo bude tvrd? vymáhána jako EET. Všichni tak p?ipravují nové smluvní podmínky a zpracovatelské smlouvy, p?emítají nad technickými možnostmi jak se GDPR úpln? vyhnout anebo prost? ignorují realitu. No a? to bude nakonec jakkoliv, tak nás ?ekají zm?ny a novinky. Mezi n? pat?í i nový p?ístup CZ.NIC k údaj?m ve WHOIS.

WHOIS je protokol p?es který m?žete zjistit komu pat?í doména, kdo je technický kontakt, kam doména sm??uje anebo kdo je akreditovaným registrátorem. Díky WHOIS se nejen dozvíte kdo doménu vlastní, ale také kontakt na n?j. Ten navíc musí být funk?, protože jinak m?že registr doménu smazat. I kv?li tomu vznikla služba jako WHOIS proxy, která nahrazuje údaje vlastníka za údaje registrátora. U .cz tohle zakazují podmínky, takže CZ.NIC vymyslel možnost n?které údaje skrýt. Ovšem mnoha lidem stále vadilo že je vid?t jméno a p?íjmení.

No a pak p?išlo GDPR… Registry a registráto?i tak budou muset chránit data ob?an? EU ve WHOIS. ICANN který by to m?l zajistit jim v tom však nepom?že. Není v jeho silách za pár m?síc? zm?nit celý zab?hnutý systém. Ale navrhl registrátor?m a registr?m gTLD a nTLD aby kompletn? smazali data a místo emailu držitele použili anonymní email s p?esm?rováním.

V noci z 15. na 16. kv?tna došlo k aktualizaci celého systému. N?kolik hodin se nedaly registrovat ani prodlužovat .cz domény. Nový systém už automaticky skrývá n?které údaje.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak schovat osobní údaje u .cz domény

V posledních dnech se za?al pom?rn? ?asto objevovat dotaz jak schovat osobních údaj? u .cz domén. CZ NIC sice neumož?uje registrátor?m…

Doporu?ení k zpracování cookies a obdobných prost?edk? sledování od 25. kv?tna 2018 od ÚOOÚ

Tak nám Ú?ad pro Ochranu Osobních Údaj? p?ipravil návrh dokumentu pro zpracování cookies s p?ihlédnutím ke GDPR a plánované ePrivacy. No a…

Prodané .cz domény 14. – 20. kv?tna

Tento týden se mi nepoda?ilo dohledat seznam odchycených .cz domén na Subreg. Odkaz který jsem používal p?estal fungovat, takže vycházím jen…


Komentáře

(nezobrazuje se)