Kalendá? ekonomických událostí na eToro

404m.com, 15. prosince 2022 ve 23:39:01, 4x přečteno
Kalendá? ekonomických událostí na eToro

Na eToro p?ibyla celkem hezká novinka – Kalendá? ekonomických událostí na eToro. Na m?sí?ním p?ehledu zobrazuje, které spole?nosti budou reportovat výsledky, kdy je dividendový ex-date a kdy se vyplácí dividenda.

Samoz?ejm? by se to hodilo ješt? vylepšit. Nap?íklad o d?ležité události jako je oznámení inflace anebo že bude mluvit šéf FEDu. Na to prozatím používám forexfactory.com/calendar, ale hodilo by se to mít na jednom míst?.

Dále by se ur?it? hodilo, když n?jaká spole?nost reportovala p?íjmy, tak mít možnost se podívat do reportu (stáhnout si 10-K, 10-Q). Já si je bu? stahuji z webu spole?nosti anebo mi chodí na mail p?es službu capedge.com.

Od doby co jsem eToro za?al používat se zlepšují, což je fajn. P?ed pár m?síci p?idali možnost vyplnit formulá? W8-BEN, takže m?žete uplatnit zamezení dvojího zdan?ní dividend (USA daníte 15 % místo 30 %).

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování na eToro – ?íjen 2023

Vzhledem k tomu, že v?tšinou už si nepamatuji co se d?lo p?ed týdnem, jaké jsem m?l pocity a o ?em jsem p?emýšlel, rozhodl jsem se, že si na

Jak mi jde investování na eToro – zá?í 2023

Vzhledem k tomu, že v?tšinou už si nepamatuji co se d?lo p?ed týdnem, jaké jsem m?l pocity a o ?em jsem p?emýšlel, rozhodl jsem se, že si na

Jak mi jde investování XXIII. – shrnutí za ?erven 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…


Komentáře

(nezobrazuje se)