John Mueller odpovídal na otázku, co s novou doménou, která má špatnou minulost

404m.com, 22. listopadu 2018 ve 02:27:51, 6x přečteno
John Mueller odpovídal na otázku, co s novou doménou, která má špatnou minulost

John Mueller dostal v posledním Google Webmaster Central hangout otázku ohledn? nov? zakoupené domény, která však v minulosti m?la problém. S podobným p?ípadem jsem se setkal a musel to ?ešit. Takže m? jeho odpov?? opravdu zajímala.

“We took over a URL with our brand and after that, unfortunately, we found out that someone before us, maybe half a year or two years ago, used that URL for piracy content. And if we take a look at the Google transparency report we can see that there has been a lot of trouble with that URL. Is there any way to get some kind of reset at Google? Because we do not have any connection to the former owner of that URL. And of course we do not have any piracy content in our editorial offerings. So what should we do?”

„Získali jsme URL (doménu) s naší zna?kou a poté jsme bohužel zjistili, že jí n?kdo možná p?l roku anebo dva roky p?ed námi používal pro pirátský obsah. A když podíváme do Google transaprency report, tak vidíme že s ní bylo spousta problém? Je tady n?jaký zp?sob jak dosáhnout resetu u Google? Protože nemáme žádné napojení na pv?dního vlastníka domény. A samoz?ejm? nenabízíme žádný pirátský obsah. Co bychom m?li d?lat?“

Co si pod tím p?edstavit? Reputace domény m?že utrp?t t?eba vlivem napadení webu. Objeví se tam odkazy na nebezpe?ný obsah, nevhodná reklama atd. Doména se m?že dostat t?eba na blacklist Google Safe Browsing. Majitel to zjistí, nahraje poslední funk?ní zálohu, zm?ní hesla opevní web a jede dál. Postupem ?asu si to Google p?ebere, odstraní web z blacklistu a jede se dal.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 19. – 25. listopadu 2018

Nejdražší prodanou doménou se stala zamekhluboka.cz, která se prodala na dAukce jen za 2,2K CZK. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na nového

Dark mode aneb No?ní mód pro vaše stránky, co na to Google?

Dark mode (Light-on-dark color scheme), ?esky nej?ast?ji no?ní mód, je grafické schéma, kde je sv?tlé písmo anebo ikonky na tmavém pozadí.…

Prodané .cz domény 30. ?ervence – 5. srpna

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stala admintools.cz, která se vydražila na Subreg za 7,5K CZK. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na


Komentáře

(nezobrazuje se)