Dark mode aneb No?ní mód pro vaše stránky, co na to Google?

404m.com, 27. října 2019 ve 02:13:20, 3x přečteno
Dark mode aneb No?ní mód pro vaše stránky, co na to Google?

Dark mode (Light-on-dark color scheme), ?esky nej?ast?ji no?ní mód, je grafické schéma, kde je sv?tlé písmo anebo ikonky na tmavém pozadí. Jinými slovy jedná se o tmavý design webu anebo aplikace. Poprvé jsem se s ním setkal u aplikace Twitter na mobilu, která jej nabízel jako no?ní mód. P?iznám se, že se mi to zalíbilo, protože než usnu tak mi display telefonu nesvítí jako maják. Když jsem to objevil bral jsem to jako formu vzhledu, nenapadlo m? že za tím m?že být daleko víc.

Za?átky po?íta?? byly temné. V?tšina práce se odehrávala v prost?edí jako je p?íkazový ?ádek. Vysta?ili jste si s ?erným pozadím a bílou barvou, p?ípadn? pár dalšími barvami pro p?ehlednost. Pak p?išel Windows a další grafické rozhraní, které se snažily p?inést na obrazovky po?íta?? pocit z reálného prost?edí. P?íkladem mohou být WYSIWYG editory (MS Word, OO Writer), ty simulovali reálné stránky na které m?žete nejen psát. V tomto duchu p?išel i internet, kde webové stránky m?ly vypadat jako ty novinové ?i pozd?ji magazínové.

Obrat za?al údajn? v roce 2010 s p?íchodem Windows Phone 7, který zp?t p?inesl ?erné pozadí. D?vodem bylo snížit energetickou náro?nost chytrých telefonu. ?erné pixely totiž nevyza?ují žádné sv?tlo na OLED obrazovkách. Od té doby se vedou debaty zdali a nakolik je no?ní mód šetrn?jší k o?ím uživatele. K baterkám rozhodn? šetrn?jší je.

Že na tom n?co bude sv?d?í i fakt, že výrobci postupn? zavadí no?ní mód pro své aplikace. T?eba Apple p?islíbil, že všechny jejich nativní aplikace pro iOS13 a iPadOS budou mít no?ní mód. Google zase chce mít vše ?erné pro Android 10.

Pokračování na: 404m.com

Související články

5 tip? od zkušených affilák?

M?l jsem možnost nahlédnout pod ruce pár affilák?m, kterým se celkem da?í. To znamená, že vyd?lávají v p?epo?tu alespo? 50K CZK/rok. Možná…

Všechny odkazy si nejsou rovny – zajímavá infografika z MOZ

Na MOZ vyšla celkem poda?ená infografika o zp?tných odkazech. Na základ? p?edešlých prohlášení Google, patent? a experiment? poskládali…

Nechá Google svou sociální sí? zem?ít?

Asi nejsem jediný, kdo si všiml, že Google už p?ed n?jakou dobou p?estal s masivní propagací Google plus. Když svou sociální sí? spustil…


Komentáře

(nezobrazuje se)