John Mueller – Google ignoruje odkazy z profil? a to i t?ch vytvo?ených lidmi

404m.com, 27. března 2019 ve 01:51:10, 1x přečteno
John Mueller – Google ignoruje odkazy z profil? a to i t?ch vytvo?ených lidmi

Na posledním English Google Webmaster Central office-hours z 19. b?ezna 2019 zodpov?d?l John Mueller zajímavou otázku: „Jak se Google chová k odkaz?m na webech, které analyzují jiné weby anebo odkaz?m na uživatelských profilech.“ Tak n?jak všichni ?ekali, že odpov?? bude – minimáln? ale popravd? odpov?? p?ekvapila.

„P?edpokládám že se jedná o weby s generovaným obsahem a automaticky vytvá?eným obsahem. Ve v?tšin? p?ípad? tyto ignorujeme, protože odkazují na všechno možné a je snadné je rozpoznat. Takže to je n?co co v podstat? ignorujeme.“

Automaticky generovaný obsah jsou prost? texty, do kterých zabalíte n?jaké unikátní informace. M?že to vypadat velmi hloup? až nenápadn?. Tohle Google rád nemá i když to svým zp?sobem m?že být pro uživatele p?ínosné. V tomto p?ípad? John nem?l na mysli generované ?lánky ale spíše r?zné SEOmaty, kde vám ohodnotí SEO anebo t?eba i užite?né nástroje na kontrolu webu. Ostatn? i Google PageSpeed Insights je takový nástroj.

Co je vlastn? problém? Tyto weby pak z výsledk? stránek vytvá?í permanentní stránky. Na n? pak vedou n?jaké interní odkazy a tím se na n? dostane Googlebot. V r?zných po?ítadlech odkaz? pak odkazy z t?chto stránek jsou vid?t. Proto SEO mágové vymysleli roboty, kte?í po zadání vašeho webu jej nechají na stovkách analytických web? otestovat. Rázem máte stovky odkaz?. Tedy vlastn? nemáte, protože je Google ingnoruje.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Všechny odkazy si nejsou rovny – zajímavá infografika z MOZ

Na MOZ vyšla celkem poda?ená infografika o zp?tných odkazech. Na základ? p?edešlých prohlášení Google, patent? a experiment? poskládali…

Vyhodnocení kvality webu m?že Google trvat m?síce

Zajímavá informace zazn?la v b?eznu na Google Webmaster Central office-hours hangout, kde John Mueller odpovídal na otázky webmaster?. Jedna z…

Jak na vyrovnané texty v odkazech

Op?t po delší dob? se probírají odkazy. V posledním videu z 8. b?ezna 2019 John Mueller zmínil, že text odkazu používá Google pro…


Komentáře

(nezobrazuje se)