Jak získat zp?t zablokovaný kontakt k .cz domén?, pokud je navázaný na MojeID

404m.com, 20. června 2020 ve 11:02:21, 2x přečteno
Jak získat zp?t zablokovaný kontakt k .cz domén?, pokud je navázaný na MojeID

P?ed p?ti lety jsem v ?lánku Jak schovat osobní údaje u .cz domény sepsal podrobný návod jak skrýt n?které citlivé údaje ve whois. Výsledkem toho však bylo i založení služby MojeID, na kterou se kontakt, který obsahuje osobní údaje a na který se domény registrují, navázal. Bohužel s tímto kontaktem pak nem?žete dále svobodn? manipulovat. Jediné zm?ny jdou p?evád?t p?es rozhraní MojeID. Také jsem se setkal s problémem, kdy u domény s tímto kontaktem nešly provád?t všechny standardní akce. Minulý m?síc m? to už vyto?ilo a rozhodl jsem se sv?j kontakt osvobodit …

Tohle m? moc nepot?šilo. Mám hezký kontakt, který jsem si kdysi sám zakládal a na n?j registrované desítky domén. P?ijít o n?j a trávit ?as p?evodem se mi prost? necht?lo.

Vzhledem k tomu, že jsem za t?ch 5 let službu MojeID ani jednou nepoužil a Doménový prohlíže? vlastn? oproti b?žným rozhraním registrátor? domén neposkytuje žádnou p?idanou hodnotu, tak m? napadlo že ?ešením by bylo zrušit MojeID. Na to mi podpora odpov?d?la celkem zmaten?:

Tohle v?bec m?j problém ne?ešilo. Napadlo m?, že jsme si jen nerozum?li a zkusil jsem se více rozepsat, kde jsem zd?raznil že chci kontakt zachovat. O den pozd?ji mi p?išla odpov?? od n?koho jiného.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Tak jak to vypadá s nTLD u nás?

V b?eznu tohoto roku získala nejv?tší hostingová spole?nost v ?esku Wedos ICANN akreditaci. Všichni jsme tak ?ekali s ?ím p?ijdou. Nakonec jsme…

Jak schovat osobní údaje u .cz domény

V posledních dnech se za?al pom?rn? ?asto objevovat dotaz jak schovat osobních údaj? u .cz domén. CZ NIC sice neumož?uje registrátor?m…

Jak si vedla .eu doména ve 4Q 2019

Záv?r roku 2019 byl pro .eu doménu náro?ný. Z EU pomalu odcházela Velká Británie. Britové drželi ke konci roku 2019 n?co málo p?es 150…


Komentáře

(nezobrazuje se)