Po?et nTLD registrovaných na ?eské kontakty p?esáhl 50K

404m.com, 26. května 2021 ve 23:29:14, 0x přečteno
Po?et nTLD registrovaných na ?eské kontakty p?esáhl 50K

B?hem dubna 2021 se po?et nTLD registrovaných na ?eské kontakty p?ehoupl p?es 50K (aktuáln? 51.528) a ?eská republika se dostala na 34. místo na sv?t?. Te? je p?ed námi Mexiko s tém?? 56K. Doženeme je? Myslím si, že ano protože po?et nTLD v ?esku roste. Ješt? v ?íjnu 2020 jsme byli s 24K doménami 40.

Možná si ?íkáte, pro? zrovna tyto domény? M?že za to spole?nost Wedos, která minulý rok získala ICANN akreditaci, a na podzim rozjela registraci vybraných nTLD. Podepsali výhodnou smlouvu s Radix (.online, .site, .store, .space, .tech, .website, .fun, .host, .uno a .press), která zahrnuje hlavn? propaga?ní akce postavené na výhodných cenách. Wedos si postupn? o?ukal co na ?eském trhu bude dob?e fungovat a postupn? jej zaplavil vybranými nTLD. Bylo tu n?kolik velkých rozdávacích akcí a vybrané domény lze stále zdarma získat.

Hlavn? se ale tla?ili domény .online a .fun. To výrazn? ovlivnilo po?adím. I když doména .online byla v ?R oblíbena už p?ed Wedos. Doména .store je mi trochu záhadou.

Asi nikoho nep?ekvapí, že u Wedos je aktuáln? nejvíce registrovaných nTLD. S 24,4K (47,36 %) získal pom?rn? výrazný náskok, který ješt? zvyšuje. Na druhém míst? je Ascio s 8,1K (15,8 %), které dodává domény hlavn? Forpsi (Internet-cz) a dalším registrátor?m. Na t?etím míst? je druhý ?eský registrátor Gransy (Subreg) s 6,5K (12,7 %).

Pokračování na: 404m.com

Související články

Tak jak to vypadá s nTLD u nás? Stav k listopadu 2020

Jsou to dva m?síce, co se nejv?tší hosting v ?R Wedos slavnostn? op?el do registrace nTLD. V pond?lí (16.11.2020)  slavnostn? ohlásil poko?ení…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v kv?tnu 2021

Kv?ten byl trochu slabší na Twitter aktvitu hostingových firem. Dost obsahu se kopírovalo z minulých m?síc?. D?ležitým tématem byla doména…

Co nám ?ekl o .cz domén? oficiální CZ.NIC Domain Report 2019

Doména .cz to nem?la v roce 2019 lehké. Vstupovala do n?j totiž o 20 CZK (16 %) dražší. CZ.NIC navíc celkem nevhodn? zd?vodnil její zdražení…


Komentáře

(nezobrazuje se)