Jak reaguje Google na chybu 503

404m.com, 20. července 2018 ve 00:38:11, 7x přečteno

Stavový kód 503 v?tšinou ukazuje na p?etížený server anebo vy?erpání p?id?lených serverových prost?edk?. Za touto chybou však nemusí stát samotný server, ale spíše nevhodn? navržená aplikace, která si neumí poradit s nadstandardními situacemi anebo se prost? jen n?co zacyklí. V každém p?ípad?, když už se za?ne objevovat bude to mít vliv na Google.

Když Googlebotovi za?ne server vracet 503, tak p?edpokládá že je server p?etížený a okamžit? zpomalí procházení webu a to až do té míry, že u v?tších web? to m?žete v Search Console vid?t na grafech. Tohle ješt? není problém. Ten nastává, když se v Search Console za?nou objevovat chyby URL unreachable (URL nedostupná). V tomto okamžiku už je to špatn? a je t?eba za?ít situaci ?ešit.

To ale není nejhorší stav. Skute? pohroma p?ijde v moment?, kdy 503 za?ne vracet soubor robots.txt. V ten okamžik Googlebot p?estane procházet web úpln?. V podstat? by se takto dal vy?adit jakýkoliv web. Dokonce by se to dalo záke?n? ud?lat, tak aby 503 vid?l jen Googlebot a chudák webmáster by nikdy nemusel p?ijít na to v ?em je problém. Ostatn? kdo z vás ví, že 503 v robots.txt znamená neprocházet web?

Pokud není p?etížen server, tak 503 nej?ast?ji vznikne vy?erpání p?id?lených prost?edk?. Což jsou v?tšinou p?id?lená vlákna na zpracování PHP.  P?ekvapiv? za to v p?evážn? v?tšin? p?ípad? nem?žou návšt?vníci, ale nedomyšlené aplikace anebo skripty. Nap?íklad pokud skript komunikuje s dalším serverem a ten mu neodpovídá, tak celé spojení m?že trvat desítky vte?in. P?itom blokuje jedno vlákno

Pokračování na: 404m.com

Související články

Nejzáhadn?jší chyba roku 2018

Když už je konec roku a všichni shrnují své zkušenosti a nejlepší zážitky, rozhodl jsem se pod?lit se s vámi o nejzáhadn?jší chybu roku…

Jak byl jeden z nejznám?jších magazín? o SEO ze dne na den odstran?n z indexu

Search Engine Land je jedením z nejznám?jších online magazín? o SEO. P?ispívá do n?j spousta známých lidí z oboru, kte?í také ?asto…

Google plus kon?í

„We are shutting down Google+ for consumers.“ (Vypínáme Google+ pro uživatele), takto suše oznámil Google na svém oficiálním blogu konec…


Komentáře

(nezobrazuje se)