Nejzáhadn?jší chyba roku 2018

cn130.com, 27. prosince 2018 ve 17:37:48, 1x přečteno

Když už je konec roku a všichni shrnují své zkušenosti a nejlepší zážitky, rozhodl jsem se pod?lit se s vámi o nejzáhadn?jší chybu roku 2018 s jakou jsem se setkal u WordPress.

Bylo t?sn? p?ed p?lnocí b?žný pracovní den a jeden monitoring mi nahlásil výpadek webu. Koul jsem na to a dal hostingu n?jaký ?as. Za chvíli to nasko?ilo. Ovšem monitoring hlásil dál chybu 503. To už mi p?išlo divné, protože takto v noci v?tší návšt?vnost na webu nemám. Op?t jsem tomu dal pár minut a když to nenasko?ilo, tak jsem si ?ekl, že se možná n?jaký robot hrabe kde nemá a vy?erpal mi p?id?lená vlákna. Na webu je HTTPS takže jsem nemohl využít IPS/IDS poskytovatele hostingu, která bezproblémov? tento závadný provoz blokuje. Zablokoval jsem p?ístup z ven?í (mimo mou IP), ale nezabralo to.

P?iznám se, že do této doby jsem nev?d?l, že by 503 mohlo být i n?co jiného než vy?erpané serverové prost?edky. Proto m? p?ekvapilo, když se tam tato chyba objevila. Samoz?ejm? první co ud?láte, že dáte do Google abyste zjistili co se stalo.

Našel jsem n?kolik diskuzí na webu. V?tšinou se týkaly nastavení Apache. V jednom z p?ísp?vk? však bylo napsáno, že se m?že jednat o chybu p?i vykonávání PHP skriptu.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Prodané .cz domény 26. listopadu – 2. prosince 2018

Máme tu t?etí týden, kdy cena všech prodaných .cz domén nep?esáhla 10K CZK. Také už dlouho nikdo nenahlásil zajímavý prodej .cz domény. V…

Prodané .cz domény 9. – 15. ?ervence

Vítejte u dalšího prázdninového p?ehledu prodaných .cz domén. I tento týden jedeme na pohodové vln?. Žádné extra velké prodeje se…

Prodané .cz domény 17. – 23. zá?í 2018

Nejdražší doménou tohoto týdne je jednozna?n? dws.cz. Nový majitel za ní dal 9.522 CZK. Doména již na n?j byla p?evedena a rovnou


Komentáře

(nezobrazuje se)