Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio – ?as p?epo?ítat dividendy

404m.com, 13. září 2020 ve 01:26:56, 3x přečteno
Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio – ?as p?epo?ítat dividendy

Všechny informace o akciích, které mám anebo sleduji mám v jednom .ods souboru. Nejd?ležit?jší list je seznam akciových titul?, plánovaná dividenda, aktuální cena, výpo?et kolik na nich vyd?lám a na kolik musí cena spadnout, aby byl dividendový výnos 6 % p?ed zdan?ním, po zdan?ní a kolik je pot?eba, aby porazil portfólio. V?tšinou nepoužívám reálnou dividendu, ale takovou, která je reálná pro p?íští rok. Z toho všeho se pak generují grafy a pracuje v dalších listech. Musím ?íct, že tyto hrátky s akciemi mi celkem slušn? zlepšily znalosti a práci s  Open Office Calc. Jediné co mi tam chybí jsou takové ty sektorové grafy. To zatím Open Office na rozdíl od Microsoft Excel neumí.

List s výpisem vypadá zhruba takto. Ve skute?nosti je ješt? delší, obsahuje kolik mám akcií, jejich aktuální hodnotu, jakou mají podíl na dividendách, pr?m?rnou nákupku, rozdíl aktuální vs pr?m?rná nákupka, r?zná procentuální vyjád?ení a ješt? tabulku s m?nami – p?epo?ty podle aktuálních kurz?. Je to celkem komplikované. P?vodn? jsem neplánoval, že budu nakupovat za jiné m?ny.

P?iznám se, že p?emýšlím jestli by nestálo za to nacpat to do databáze MySQL a p?es PHP s tím pracovat. Navíc bych mohl automatizovat t?eba aktualizaci cen, což te? d?lám ru?n?. Navíc bych mohl použít t?eba Google Charts ke generování hezkých graf?, v?etn? t?ch sektorových boxík?.

Na základ? t?chto dat mi ukazoval další list pr?m?rný dividendový výnos cca 7,5 % po zdan?ní, což je super. Jenomže tam byly i banky a ty vyplácet dividendy na základ? doporu?ení ?NB nebudou. Jist? pokud se nestane n?co hrozného, tak nevyplacený zisk vyplatí p?íští rok. Peníze se nikam (snad) neztratí. Moje taktika je jet long, takže mi to nevadí.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio X.

Máme tu konec roku, a tak jsem zašel do banky vybrat si dividendy z akcií, které jsem za posledních 8 let postupn? nakoupil. Jak jsem slíbil…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XV. – shrnutí za ?íjen 2020

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIII. – shrnutí za ?ervenec a srpen 2020

Hmm tak pokud udržím takové tempo investování jako poslední m?síce, tak pravidelné reporty nebudou kvartální ale spíše m??ní. Co jsem


Komentáře

(nezobrazuje se)