Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XV. – shrnutí za ?íjen 2020

404m.com, 4. listopadu 2020 ve 01:46:15, 7x přečteno
Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XV. – shrnutí za ?íjen 2020

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

Upravil jsem si kv?li dividendám i tabulku. P?idal jsem sloupec zdali akcie vyplácí kvartální anebo ro?ní dividendy a sloupec s ?íslem m?síce v kvartále, kdy je dividenda vyplácena. Je to spíše pro zajímavost.

O IPO Pilulka jsem psal samostatný ?lánek. S nákupem jsem váhal kv?li cen?. Nev?d?l jsem kolik bude ideáln? dát zdali se vše upíše. Pokud by se neupsalo, tak by Pililka jako r?stová akcie byla zlámáním. Nakonec bylo hodn? p?eupsaná a musel jsem za balík akcií dát maximum. Kv?li vysokému zájmu byla akcie p?idána i do burzy RM-Systému. P?vodn? to m?la být jen burza START. I tohle vedlo k velmi úsp?šnému za?átku. Titul výrazn? posko?il hned první den obchodování. Pak došlo ke korekci a následnému postupnému r?stu.  Tak uvidíme jak si povede dál.

Ke konci ?íjna to bylo zralé na velké nákupy. Trh padal dol? a spousta skv?lých titul? s ním. Nafta a zemní plyn, které si stále myslím že jsou dobré investice mi už trochu za?aly nahán?t hr?zu a tak jsem se op?t podíval po zajímavých technologických titulech. Pro nákup mi byl inspirací ?lánek 5G Stocks To Buy And Watch, který shrnuje firmy, které budou t?žit z technologie 5G. Popravd? by se z nich dalo poskládat celkem slušné portfólio.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIII. – shrnutí za ?ervenec a srpen 2020

Hmm tak pokud udržím takové tempo investování jako poslední m?síce, tak pravidelné reporty nebudou kvartální ale spíše m??ní. Co jsem

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XVI. – shrnutí za listopad 2020

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIV. – shrnutí za zá?í 2020

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…


Komentáře

(nezobrazuje se)