Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIII. – shrnutí za ?ervenec a srpen 2020

404m.com, 6. září 2020 ve 03:17:24, 4x přečteno
Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIII. – shrnutí za ?ervenec a srpen 2020

Hmm tak pokud udržím takové tempo investování jako poslední m?síce, tak pravidelné reporty nebudou kvartální ale spíše m??ní. Co jsem za?al obchodovat na NYSE, tak volný ?as trávím pro?ítáním diskuzí, zpráv a finan?ních výkaz? zajímavých titul?. Na NYSE je toho tolik, do ?eho se dá investovat…

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

Zjistil jsem, že formulá? W-8BEN má platnost 3 kalendá?ní roky. Takže jsem zašel na pobo?ku FIO, kde mi jej p?edvypln?ný vytiskli a jen jsem jej podepsal. Poslal jsem dotaz ohledn? formulá?e i na helpdesk a tam mi odpov?d?li: “Akceptujeme formulá?e zaslané p?es Fio servis nebo p?es datovou schránku klienta (podepsaný sken).” Takže pokud máte pobo?ku FIO z ruky  tak to lze vy?ešit i takto.

Ud?lal jsem 50. obchod na akciovém trhu. No popravd? až do tohoto roku jsem investoval jen ob?as. Od roku 2012 do roku 2019 jsem provedl celkem 30 obchod? (3,75/rok). V roce 2020 to je zatím 21.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XV. – shrnutí za ?íjen 2020

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIV. – shrnutí za zá?í 2020

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XVI. – shrnutí za listopad 2020

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…


Komentáře

(nezobrazuje se)