Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio – formulá? W-8BEN

404m.com, 12. srpna 2020 ve 00:42:56, 4x přečteno

V minulém p?ehledu Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XII. jsem zmínil, že se pouštím do amerických dividendových titul?. Popravd? je to úpln? jiný ob?í sv?t, spousta informací a hlavn? možností. Volný ?as, když jsem odkázaný jen na mobil, pro?ítám diskuze a sleduji r?zné komunity. Pomalu se do toho dostávám a t?ším se, až se s vámi o všechno pod?lím. Dneska bych se však rád v?noval souvisejícímu tématu a to formulá?i W-8BEN.

Formulá? W-8BEN, Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting neboli ?esky Prohlášení o zahrani?ním statusu skute?ného vlastníka pro ú?ely srážkové dan? a pro oznamovací povinnosti je formulá?, který vypl?ujete pro americký ú?ad IRS (Internal Revenue Service). Slouží k uplatn?ní nároku na zamezení dvojího zdan?ní.

Za b?žných okolností platí zahrani?ní držitelé akcii da? 30 % z dividend. V ?R je však tato da? jen 15 %. Pokud vyplníte u vašeho brokera formulá? W-8BEN, tak vám v USA dividendy zdaní jen 15 % srážkovou daní. V ?R pak už dan? platit nemusíte, ovšem je nutné správn? vyplnit da?ové p?iznání, ale o tom si povíme za?átkem p?íštího roku :)

jsem tento formulá? m?l vypln?ný n?kolikrát. Pot?eboval jsem ho kdysi dávno kv?li n?jakému affilu, a také když jsem koncem roku 2012 za?ínal s akciemi, respektive si založil ú?et u FIO, tak mi doporu?ili jej vyplnit pokud bych se rozhodl zkusit trhy USA. Proto také první dividendy, které dorazili z USA byly ponížené jen o 15% da?. Ovšem co jsem nev?d?l, že tyto formulá?e mají omezenou platnost.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIII. – shrnutí za ?ervenec a srpen 2020

Hmm tak pokud udržím takové tempo investování jako poslední m?síce, tak pravidelné reporty nebudou kvartální ale spíše m??ní. Co jsem

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio – IPO Pilulka.cz

Hodn? se te? mluví a píše o IPO Pilulka.cz, která chce vstoupit na trh START Pražské burzy. P?ichází ryzí r?stový titul hladový po expanzi…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio X.

Máme tu konec roku, a tak jsem zašel do banky vybrat si dividendy z akcií, které jsem za posledních 8 let postupn? nakoupil. Jak jsem slíbil…


Komentáře

(nezobrazuje se)