Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XVI. – shrnutí za listopad 2020

404m.com, 10. prosince 2020 ve 23:36:50, 12x přečteno
Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XVI. – shrnutí za listopad 2020

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

Poprvé jsem dostal “dividendu” ze spole?ností L.P. Bohužel není to typická dividenda, ale podíl na zisku, takže se daní vyšší daní. Už se “t?ším” až to budu po?íta? v da?ovém p?iznání :)

Celý trh n?jak lezl nahoru, ale zárove? jsem z n?j m?l pocit, že to není úpln? ono. N?jak jsem se nemohl rozhodnout pro žádný nový akciový titul. Nakonec jsme vzal 2x IRM, což je REIT zam??ený na datacentra a zálohování dat. Poprvé jsem jej koupil v ?ervenci 2020 a už mi z n?j p?išla i dividenda.

Pro? jsem si IRM vybral? Trh postupn? rostl nahoru. Na st?ída?ku to bylo všechno možné. Zajímavé bylo že IRM se držel dole. P?išlo mi to, že byl za?azen mezi technologické akcie, z kterých investo?i vybírali v listopadu zisky a p?esouvali je do jiných titul?. Navíc jako REIT je dole kv?li krizi koronaviru, která se ho až tak moc netýká.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIII. – shrnutí za ?ervenec a srpen 2020

Hmm tak pokud udržím takové tempo investování jako poslední m?síce, tak pravidelné reporty nebudou kvartální ale spíše m??ní. Co jsem

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XV. – shrnutí za ?íjen 2020

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIV. – shrnutí za zá?í 2020

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…


Komentáře

(nezobrazuje se)