Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIV. – shrnutí za zá?í 2020

404m.com, 6. října 2020 ve 02:02:35, 3x přečteno
Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIV. – shrnutí za zá?í 2020

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

Btw. na Twitter jsem našel seznam titul?, které musíte koupit, abyste každý m?síc n?co m?li a n?kdo dokonce ud?lal seznam, abyste m?li dividendu skoro každý týden :)

Když za?al raketov? nar?stat po?et p?ípad? u nás nákazy koronavirem, tak na to za?ala reagovat i ?eská koruna. CZK se postupn? propadala k 23 CZK/USD, což je škoda. Te? je USD pod tlakem (volby, nepokoje, koronavirus, cena ropy) a trochu jsem doufal že p?jde spíše k 20 CZK. Nedá se nic d?lat, musíme po?kat až se to tu za?ne uklid?ovat a doufat že to nebude ješt? horší :/

Podle p?vodního plánu jsme se v ?í cht?l zam??it na energetické firmy v USA, hlavn? ty co d?lají ropu a zemní plyn takzvaný midstream (pronajímají potrubí, zásobníky a zpracovávají). Ale trochu jsem znejist?l. Ceny t?chto spole?ností za?aly dále padat a po troše pátrání jsem zjistil, že za to mohou plánované prezidentské volby v USA. Jedná se prý o b?žný jev. Nakonec jsem p?ikoupil jen ET.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIII. – shrnutí za ?ervenec a srpen 2020

Hmm tak pokud udržím takové tempo investování jako poslední m?síce, tak pravidelné reporty nebudou kvartální ale spíše m??ní. Co jsem

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio – IPO Pilulka.cz

Hodn? se te? mluví a píše o IPO Pilulka.cz, která chce vstoupit na trh START Pražské burzy. P?ichází ryzí r?stový titul hladový po expanzi…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XII.

Dostávám od vás pravideln? dotazy jak pokra?uji v investování a také jestli budete na pokra?ování muset ?ekat dalšího p?l roku :) Proto jsem


Komentáře

(nezobrazuje se)