Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XI.

404m.com, 6. května 2020 ve 15:40:30, 0x přečteno
Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XI.

Je zajímavé sledovat filmy o p?icházející finan?ní krizi jako Sázka na nejistotu, Den p?ed krizí anebo Wall Street: Peníze nikdy nespí, ale pak když akcie za?nou ve velkém padat je to n?co úpln? jiného. ?íkáte si: “Už je to tady. Celé roky se o tom mluví a te? akcie skute?n? padají.”

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

Chu? investovat v minulých letech opadla. Ubylo volného ?asu a ten zbytek jsem investoval do rozši?ování technického vzd?lání. Více jsem programoval, d?lal i ?asov? hodn? náro?né testování webhostingových služeb. Ve svém okolí jsem také nem?l nikoho, kdo by se o investování zajímal. Není s kým “u piva” probrat ekonomiku. Jak jsem zmínil v minulém p?ehledu nakopl m? až seriál Miliardy, který jsem objevil na HBO GO. Slyšet ty pojmy, jak o tom mluví a p?emýšlí, prost? vám to nedá a kouknete jak jste na tom :)

V únoru ješt? žádná krize nebyla. Za poslední roky se ve sv?t? d?lo spousta v?cí, které m?ly zp?sobit pád akcií, ale nic se nekonalo. Koronavirus už se sice ?ešil, ale ?ína m?la velmi dob?e zvládnuté PR. ?lov?k nem?l pocit že by se jednalo až o tak nebezpe?nou nemoc, která se dá navíc vy?ešit lokáln?. Co si budeme povídat, v katastrofických filmech v?tšinou ?ádí viry podobné ebole, které jsou smrteln?jší a jejich pr?b?h je dramati?t?jší. M? osobn? nenapadlo, že by zrovna tohle mohlo stát za pádem akcií. Navíc jsem si neum?l p?edstavit, že by vlády opravdu mohly na?ídit t?eba zákaz vycházení.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio X.

Máme tu konec roku, a tak jsem zašel do banky vybrat si dividendy z akcií, které jsem za posledních 8 let postupn? nakoupil. Jak jsem slíbil…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio IX.

Ud?lal jsem te? po delší dob? jeden nákup akcií a napadlo m? po delší dob? napsat aktualizaci portfólia. Te? koukám, že poslední Jak jsem

Jak jsem si začal tvořit dividendové portfólio

Dneska jsem si přečetl článek Dividendové akcie na Inwebstor.cz a napadlo mě, že by jsem už konečně mohl napsat článek na toto téma. O…


Komentáře

(nezobrazuje se)