Jak jsem se p?estal bát obsah p?episovat pro dobro ?tená??

404m.com, 5. července 2018 ve 15:52:54, 5x přečteno

Už je to snad 10 let, co jsem za?al d?lat obsahové weby kv?li „p?ilepšení si“. Od za?átku bylo to nejt?žší a nejvzácn?jší obsah. Pokud chcete být ve vyhledáva?ích musíte mít obsah, který by mohli indexovat. K jeho vytvá?ení jsme za ty roky p?istupoval r?zn? – od automaticky generovaného textu, výpisy statistik z databáze, scrapovaní, diskuze p?es nekvalitní, ale snadný text, až po návody, recenze a velmi kvalitní obsah.

Hotový obsah, jakékoliv kvality, jsem bral jako produkt s n?jakou hodnotou. Bylo mi jedno jestli vyd?lává nula nula nic, sta?ilo když je to alespo? n?co. Jako spousta MFA?kar? jsem žil v domn?ní, že postupným nakupením z pidi?ástek vzniknou jednou slušné peníze :)

Tohle se m? drželo hodn? dlouho. Starý obsah jsem tak nemazal, nep?episoval ani nedopl?oval. Vždy mi p?išlo lepší vytvo?it nový. V n?kterých extrémech dokonce rozší?ení obecného ?lánku vedlo k myšlence vytvo?it odborn?jší blog, který by se tématice v?noval do hloubky. Popravd? tohle úpln? není marná myšlenka, za ur?itých okolností to funguje. Ovšem narazíte na problém specifického publika – výkyvy návšt?vnosti, n?která témata se vy?erpají apod.

Když spole?nost Niantic vypustila hru Pokémon GO, tak se celý sv?t, až na ?ásti, kde není mobil a/nebo internet zbláznil. Nejen d?ti p?estali sed?t u po?íta?e a vydali se hledat pokémony ven. Najednou pro nikoho nebyl problém ub?hnout pár set metr?, když dostal echo, že se v nedaleké ulici objevil pokémon, kterého ješt? nemají anebo by mohl být silný. Nachodit denn? 10 – 20 km, protože pokémoní vají?ka vyžadovala tuto vzdálenost ujít. Samoz?ejm? pokud jste p?ekro?ili ur?itou rychlost tak se to nepo?ítalo. Následovala týmová hra o gymy, o které jednotlivé týmy soupe?ili. ?ím více jste gym? drželi, tím více herní m?ny jste m?li možnost pravideln? vybírat. Takže místo b?hání na okruhu, ?lov?k b?hat p?es lesy a  pole a hledal nové gymy, p?ípadn? obcházel ty o kterých už v?d?l. N?kte?í sebrali kámoše plus nové herní kámoše, objížd?li autem vesni?ky. Pár lidí to vzalo jako celodenní road trip p?es celý kraj.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Znáte Google Web Light?

Do nové verze Google Search Console byl zahrnut filtr, díky kterému se m?žete podívat kolik lidí vid?lo ve vyhledávání a kliklo na odkaz na…

Pronájem celého webu? M?že to fungovat a vyd?lávat?

Minulý m?síc mi napsal Honza email zdali jsem n?kdy uvažoval o možnosti monetizace webu formou pronájmu webu. Bylo by to reálné? M?l by n?kdo…

Jak jsem vy?ešil GDPR pro mé blogy

Tak jsem snad dokon?il vše pot?ebné ke GDPR pro moje webíky. Nakonec to nebylo složité jak jsem p?vodn? ?ekal. Hodn? tomu pomohl UOOU, který…


Komentáře

(nezobrazuje se)