Pronájem celého webu? M?že to fungovat a vyd?lávat?

404m.com, 1. července 2018 ve 01:41:03, 5x přečteno

Minulý m?síc mi napsal Honza email zdali jsem n?kdy uvažoval o možnosti monetizace webu formou pronájmu webu. Bylo by to reálné? M?l by n?kdo zájem? Jaké jsou s tím spojené komplikace a vyplatí se to v?bec?

Ahoj,už to bude rok, co píšu na sv?j web. Mezitím jsem publikoval p?es 1000 ?lánk?, což ?lov?ka docela unaví. A za?al jsem p?emýšlet o tom, jak bych mohl dál provozovat sv?j web. A napadla m? jedna v?c k zamyšlení. V dnešní dob? je ?asté n?co pronajímat. Jsou tu carsharingové služby, Airbnb apod. Tak m? napadlo, pro? by se nemohly pronajímat i online projekty. Nap?íklad já bych cht?l, aby se na mém webu publikovalo dál, ale nemám na to kapacity. Nabídnul bych tedy web k pronájmu n?komu zkušen?jšímu, kdo z toho dokáže vyt?ískat víc. Mohl by si tam nasadit reklamu, placené ?lánky apod. A mn? by platil n?jakou fixní m?sí?ní ?ástku, pop?ípad? podíl z tržeb. Na druhou stranu, pro? by si n?kdo pronajímal web, když si m?že vytvo?it vlastní projekt, nad kterým bude mít plnou kontrolu. Proto ti píšu, jaký na to máš názor, pop?ípad? co si o tom myslí tví ?tená?i na 404m. Samoz?ejm? jsem p?emýšlel taky o tom, že bych projekt prodal, ale ta doména se mi líbí a prost? celému projektu jsem v?noval dost ?asu, proto bych se ho nerad zbavoval.

Google ?asto omílá, že chce kvalitu a nejlépe n?jakou p?irozenou. Tedy obsah, který tvo?í ?lov?k protože ho to baví a hlavn? tomu rozumí. Pokud opustíte komer?ní sféru, tak zjistíte, že takových lidí je opravdu hodn?. D?lají to ve svém volném ?asu a investují do obsahu pro všechny spoustu svého ?asu. Necht?jí na tom vyd?lat. Jestliže je na webu reklama, tak jen aby pokryla náklady anebo prost? zkouší zdali funguje.

Tito lidé si ?asto obsah nijak nenárokují. Prost? jej jen rádi tvo?í a sdílí s ostatními. Nemusí mít ani vlastní web, vezm?te si kolik kvalitního obsahu vznikne na Wikipedii. A te? nemám na mysli jen ten encyklopedický. T?eba když jsem se p?est?hoval, tak jsem si nekoupil televizi a hodn? rychle vypadl z aktuálního d?ní. Netuším po?ádn?, co se d?je na politické scén?, kde se vál?í, kdo je jaká celebrita atd.. Všechny aktuální informace mám z Twitter.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Provizní systémy je dobré podchytit hned na začátku

Pravidlo, které by se mělo vytesat do skály. Vždy, když se objeví něco nového musí developer zbystřit, protože ty největší pecky se…

Root.cz a Lupa.cz vyhodnocení experimentu s ru?ním schvalováním komentá??

N?kdy v lednu zavedly online magazíny Root.cz a Lupa.cz povinnou registraci pro každého, kdo chce p?idat komentá?. Navíc za?aly komentá?e ru?n?…

Jak je to s t?mi Pay Per Post systémy? Opravdu je Google nemá rád?

Nedávno jsem napsal další ?lánek o PRyardu. Objevilo se op?t pár dotaz? a komentá?? k celému konceptu Pay Per Post. Asi nejzajímav?jší mi…


Komentáře

(nezobrazuje se)