Jak jsem p?ed?lával 404M

404m.com, 26. dubna 2019 ve 01:57:13, 3x přečteno
Jak jsem p?ed?lával 404M

Pokud ob?as zabloudíte na 404M, tak jste si možná všimli, že jsem p?ekopal vzhled. Te? je takový jednodušší a o dost rychlejší. Ovšem není to jen vzhled co se zm?nil…

404M a i já jsme pot?ebovali zm?nu. Za poslední rok a p?l jsem musel podstatn? zm?nit spoust mých návyk?, což se odrazilo hlavn? na ?ase. I p?es drsnou optimalizaci mi z volného ?asu zbyla tak hodinka až dv? n?kdy v noci. Zbytek spolkne práce, rodina a ostatní. To odnesl hlavn? blog 404M. Zjistil jsem že jej stále ?ast?ji beru jako práci a ne jako relaxaci pro ut?íd?ní myšlenek. Spousta ?lánk? tak vícemén? vznikla jen z donucení – hlavn? n?co napsat a držet se na po?tu alespo? 5 ?lánk? za týden.

Jenomže to nefungovalo pro nikoho. Témata byla ob?as mimo rozsah vás ?tená??, nezajímavá anebo prost? jen souhrn informací jako v n?jaké tiskové zpráv?. Jen ob?as se objevil ?lánek s takovouto tou jiskrou skute?ného blogpostu, který se píše úpln? sám a ?tená?i jej ocení.

Že píšu stále ?ast?ji balast jsem si trochu kompenzoval psaním wiki ?lánk? o doménách. Podv?dom? jsem cht?l psát alespo? o n??em užite?ném. Jenomže jsem si to nep?ipoušt?l.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Pomalé na?ítání webu v?etn? obrázk? a skript?

Tento týden jsem p?ed?lával web 404M. Prošel radikálními zm?nami, které jej posunuly dál nejen vzhledov?, obsahov? ale i co se týká…

Jak jsem nasazoval plugin Internal Link Building na 404M

Plugin Internal Link Building pro WordPress jsem už n?kolikrát zmínil v p?edchozích ?láncích. Pár let zpátky pat?il mezi nejd?ležit?jší…

Poslední dva dny místo psaní optimalizace WordPress

Blog 404M jede od 27.3.2008. Ty jo te? po?ítám že už je to 11 let. Celkem jsem zm?nil hosting 3x. P?itom se jedná o p?vodní instalaci WordPress.…


Komentáře

(nezobrazuje se)