Poslední dva dny místo psaní optimalizace WordPress

404m.com, 18. dubna 2019 ve 01:14:25, 4x přečteno
Poslední dva dny místo psaní optimalizace WordPress

Blog 404M jede od 27.3.2008. Ty jo te? po?ítám že už je to 11 let. Celkem jsem zm?nil hosting 3x. P?itom se jedná o p?vodní instalaci WordPress. Dokonce mám na památku mezi šablonami ješt? starou WordPress classic. Vždy jsem to p?esouval se vším, žádná nová instalace jen s exportem a importem obsahu. Za tu dobu jsem se s WordPress celkem nau?il. Neumím si p?edstavit že bez sou?asných znalostí bych se o 404M dokázal postarat. WordPress vypadá jednoduše, ale spousta v?cí jsou mali?kosti, které najdete až se specializovanými nástroji.

Plugin? jsem vyst?ídal desítky. Ze za?átku jsem všechno testoval p?ímo tady. Když se mi n?jaký hodil tak jsem si ho nechal. Postupem ?asu jsem u jiných projekt? vždy s n??ím novým experimentoval a když se mi zalíbil, tak jsem si ho nasadil i sem. Takto jsem objevil t?eba WordFence, Comet Cache, Querry Monitor anebo Head and Footer Scripts Inserter.

Ob?as zjistíte že existují i specializované pluginy, pro specifické weby, které však dob?e fungují. Nap?íklad Internal Link Building a Table of Contents Plus jsem p?vodn? testoval na WordPress obdob? MediaWiki. Jak se ukázalo tak oba se hodí i na blogy. Zvlášt? Table of Contents Plus pokud píšete delší ?lánky.

Spousta super plugin? ?asem um?ela. P?vodní autor už je neaktualizoval, což i p?es zvýšené bezpe?nostní riziko se dalo u t?ch jednodušších p?ežít. Velký problém nastal s p?echodem z PHP 5.6 na PHP 7.0. Tam se za?aly objevovat chyby. Jeden plugin byl dokonce tak unikátní, že jsme se rozhodl, že si jej p?epíšu pro PHP7. Bylo to na odpoledne ale stálo to za to.

Pokračování na: 404m.com

Související články

WordPress pohání 25 % nejv?tších web?

Podle pr?zkumu w3techs.com, dosáhl v listopadu podíl WordPress mezi nejnavšt?vovan?jšími weby 25 %. Za poslední dva roky si p?ipsal 5 % a…

Gutenberg velká zm?na ve WordPress anebo jen další editor?

V poslední verzi WordPress 4.9.8 se objevila výzva a? odzkoušíte nový editor Gutenberg, který se má oficiáln? objevit od WordPress 5.0. Ten by…

Jak jsem p?ed?lával 404M

Pokud ob?as zabloudíte na 404M, tak jste si možná všimli, že jsem p?ekopal vzhled. Te? je takový jednodušší a o dost rychlejší. Ovšem…


Komentáře

(nezobrazuje se)