Jak jsem nasazoval plugin Internal Link Building na 404M

404m.com, 1. března 2019 ve 03:27:22, 2x přečteno
Jak jsem nasazoval plugin Internal Link Building na 404M

Plugin Internal Link Building pro WordPress jsem už n?kolikrát zmínil v p?edchozích ?láncích. Pár let zpátky pat?il mezi nejd?ležit?jší pluginy pro tvorbu PBN. Jeho síla se však ukázala i mimo n?. Dá se na n?m postavit prakticky cokoliv – od encyklopedie, magazín?, p?es recenzní weby až po affiliate weby. Výsledky se dostaví rychle a ?ím více obsahu tvo?íte tím efektivn?jší je.

Hezkých pár let zpátky jsem na Mediawiki, což je CMS na kterém jede Wikipedie, testoval jak funguje encyklopedický web a zdali by se jeho tvorbou dalo i n?jak hezky vyd?lat. Zárove? m? zajímalo pro? Googel tak zbož?uje r?zné Wiki weby. Byl to opravdu rozsáhlý experiment, který mi toho dal celkem dost.

Problém Mediawiki byla náro?nost na údržbu a popravd? se v n?m v té dob? zas tak dob?e obsah netvo?il. P?ešel jsem na WordPress a hledal zp?sob jak jej co možná nejvíce p?iblížit Mediawiki. Jak jsem postupn? testoval r?zné pluginy, tak bylo znát jakou velkou váhu mají pro onpage optimalizaci. Na 404M bylo mnoho t?chto experiment? popsáno. Nejv?tší ohlas m?l ?lánek Objev m?síce: SEO plugin, který není jen pro SEO ????

Pokud bych to m?l zkrátit tak jednozna?ným výsledkem bylo, že Google p?ikládá až abnormální váhu dobrému strukturování obsahu a to od samotného textu na jedné stránce až po prolinkování mezi stránkami. Práv? o prolinkování obsahu se mi staral jednoduchý plugin Internal Link Building.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Co mi nejen v SEO tento rok fungovalo a co ne

Tento rok jsem provád?l SEO experimenty hlavn? na mé PBN. Jednotlivé blogy mají momentáln? 19 – 21 m?síc?. V?tšina z nich je od?íznutá od…

Z letního úklidu nefunk?ních odkaz? vzešlo 69 tip? na zajímavé domény

Existuje nespo?et možností jak najít zajímavé domény a stejn? tak jak získat zp?tný odkaz. Je však zajímavé v kolika p?ípadech se…

Když není inspirace založte si wiki

Krom pravidelných ?lánk? se mi v posledních týdnech moc neda?ilo najít rozsáhlejší zajímavá témata pro 404M. Sice jsem se pustil do trochu…


Komentáře

(nezobrazuje se)