Jak mi jde investování na eToro – prosinec 2023

404m.com, 2. ledna 2024 ve 00:03:53, 5x přečteno
Jak mi jde investování na eToro – prosinec 2023

V prosinci jsem pokra?oval v zapisování si poznámek ke každému obchodnímu dni. I když je pravda, že více se v nich v?nuji ?lánk?m a informacím, které m? zaujali. Všechno najdete na mém eToro ú?t?.

Ok tak p?edn? za?átkem prosince jsem se rozhodl zm?nit strategii p?ístupy k titul?m spojených s kryptom?nami. U pozic $RIOT a $MARA, kde jsem vyd?lával na volatilit? jsem zrušil p?ipravené prodejní p?íkazy. Prost? to nechám dál jet. Což se ukázalo jako dobrý nápad.

Projel jsem to zb?žn?, a ta spole?nost vypadá celkem zajímav? spíše do dividendového portfolia. Stabilní r?st obratu, zisk?, hezká dividenda a dokonce i buybacky. Výhled také nevypadá špatn?.

Celkov? tato investice nebude nic velkého. V p?íštím roce by to i s dividendou mohlo ud?lat 10 – 15 %. V p?ípad? optimistického scéná?e 20 %. M?sí?ní dividenda je navíc fajn :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2023

V prosinci jsme se do?kali Santa rally, které táhlo hlavn? technologické akcie. V lednu se to ale trošku oto?ilo a spíše to vypadá, že rok…

Jak mi jde investování na eToro – ?íjen 2023

Vzhledem k tomu, že v?tšinou už si nepamatuji co se d?lo p?ed týdnem, jaké jsem m?l pocity a o ?em jsem p?emýšlel, rozhodl jsem se, že si na

Jak mi jde investování na eToro VIII. – prosinec 2021

V kv?tnu tohoto roku jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu…


Komentáře

(nezobrazuje se)