Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2023

404m.com, 6. ledna 2024 ve 21:20:41, 6x přečteno
Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2023

V prosinci jsme se do?kali Santa rally, které táhlo hlavn? technologické akcie. V lednu se to ale trošku oto?ilo a spíše to vypadá, že rok 2024 by mohl pat?it defenzivním titul?m, ale kdo ví. Klidn? se m?že n?co pokazit a vše p?jde do kopru anebo sv?tu se p?edstaví levní roboti co mohou d?lat další levé roboty a v kombinaci s AI p?ijde nový pr?myslová revoluce. Prost? nikdo nic v dnešním sv?t? neví :)

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení, n?které zem? mohou mít vyšší).

SRP je složeno z toho nejrizikov?jšího, zárove? s potenciáln? nejvyšším ziskem. V minulosti to byly hlavn? penny stocks, kde mi nevyšlo nic. Aktuáln? tam je jedna firma s potenciálem a jinak velká sázka na t?ža?e $BTC. Toto portfólio nadále nerozši?uji. V podstat? ?ekám na další bull run BitCoin, aby se nejv?tší investice zhodnotily a portfolio zruším.

Do SRP jsem už m?síce nic nového nep?idával. Aktuáln? je SRP -40,11 % (minulý m?síc -45,17 %). Podle o?ekávání s rostoucím zájmem o BTC rostou i t?ža?i, které jsem však koupil celkem brzy. Takže to musím vysed?t.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022

Trhy se nám v prosinci za?ali nep?íjemn? ot?ásat. Ve vzduchu bylo potenciáln? hodn? negativních zpráv. Do toho za?al padat BitCoin. P?vodn? jsem…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2023

Jak jsem psal ve shrnutí Jak mi jde investování na eToro – leden 2023, tak v lednu jsem m?l pocit, že se dostavilo opožd?né santa rally.…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – zá?í 2023

Zá?í bylo zajímavé a p?ineslo pár hezkých p?íležitostí které jsem nakonec využil. U n?kterých jsem zaváhal, ale doba je nejistá.…


Komentáře

(nezobrazuje se)