Jak mi jde investování na eToro – b?ezen 2023

404m.com, 2. dubna 2023 ve 01:07:12, 4x přečteno
Jak mi jde investování na eToro – b?ezen 2023

V minulém roce se propadlo drsn? krypto a technologické akcie. Místo r?stu p?išla stagnace, takže jsem musel hledat nové strategie. V malém tak na eToro hlavn? zkouším r?zné spekulovat na r?stu vybraných ETF. Dále jsem se rozhodl budovat tam stabiln?jší portfolio z ETF. A jak mi to jde?

B?ezen za?ínal pom?rn? dob?e. A?koliv si stále myslím, že nás ?eká n?jaké forma krize, tak jsem za?al v??it v pár m?síc? slušného r?stu. Pak se objevily problémy u bank. Zvlášt? krach Silicon Valley Bank jsem sledoval celkem d?kladn?. Nicmén? FDIC to vy?ešil celkem slušn? a hlavn? rychle. P?estože i další banky m?ly problém v USA využil jsem toho pouze u mého ETF portfolia.

Na druhou stranu problémy Credit Suisse v Evrop? už vypadaly celkem vážn?. Ovšem i to utichlo celkem slušn?. No nevím co si o tom myslet. ?ekám co se kde ješt? objeví :)

Co se týká kryptom?n, tak tam mi to p?ijde na jeden FUD za druhým. Zvlášt? útoky na Binance už jsou celkem ohrané. Myslím si, že krypto už by si zasloužilo trochu klidu a? m?že r?st. Ostatn? problémy bank tomu nahrávají. $BTC roste a to je dob?e :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2023

Jak jsem psal ve shrnutí Jak mi jde investování na eToro – leden 2023, tak v lednu jsem m?l pocit, že se dostavilo opožd?né santa rally.…

Jak mi jde investování na eToro – ?íjen 2023

Vzhledem k tomu, že v?tšinou už si nepamatuji co se d?lo p?ed týdnem, jaké jsem m?l pocity a o ?em jsem p?emýšlel, rozhodl jsem se, že si na

Jak mi jde investování na eToro – ?erven 2023

V ?ervnu trhy p?kn? rostly, takže už mi nadále nejde spekulovat na poklesu a r?stu $TQQQ jako d?íve. Intex NASDAQ100 je prost? neúm?rn? drahý,…


Komentáře

(nezobrazuje se)