Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2023

404m.com, 2. února 2023 ve 00:59:04, 4x přečteno

Jak jsem psal ve shrnutí Jak mi jde investování na eToro – leden 2023, tak v lednu jsem m?l pocit, že se dostavilo opožd?né santa rally. Ovšem te? už to spíše vypadá na FOMO z dalšího bull runu, kde nikdo nechce zaspat, což odnáší shorty, jejichž likvidace dál žene akcie vzh?ru. P?itom není ješt? všemu v?bec konec. FED sice podle o?ekávání dnes zvýšil sazby o 0,25 p. b., ale zárove? zmínil, že bude další zvyšování dokud inflaci nezkrotí. Takže jsem stále opatrný, i když ten USD p?kn? klesá.

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení, n?které zem? mohou mít vyšší).

SRP je složeno z toho nejrizikov?jšího, zárove? s potenciáln? nejvyšším ziskem. Bohužel bear market všechno poslal do daleko v?tších nížin než jsem ?ekal. Hlavní ?ást portfólia tvo?í investice do t?ža?? BitCoin. V lednu se $BTC kone?n? dostal nad 20K USD, což m?lo dopad na r?st celého portfólia.

P?iznám se, že jsem spole?nosti v tomto portfóliu moc nesledoval. U $RIOR a $MARA ?ekám na výsledky. ?lov?k netuší jestli to dávají, jaký je jejich plán pokud si t?žba $BTC na sebe nevyd?lá atd. Aktuáln? to není zrovna moc pohodová investice :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – zá?í 2023

Zá?í bylo zajímavé a p?ineslo pár hezkých p?íležitostí které jsem nakonec využil. U n?kterých jsem zaváhal, ale doba je nejistá.…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022

Trhy se nám v prosinci za?ali nep?íjemn? ot?ásat. Ve vzduchu bylo potenciáln? hodn? negativních zpráv. Do toho za?al padat BitCoin. P?vodn? jsem…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?erven 2023

V ?ervnu to vypadalo, že už startuje bull market. Ekonomika USA navíc nevypadá, že by m?la spadnout do recese, alespo? trh tomu v??í. Z toho…


Komentáře

(nezobrazuje se)