Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – únor 2022

404m.com, 6. března 2022 ve 01:01:59, 9x přečteno

Hmm myslel jsem si, že v únoru budou mé nejv?tší obavy ze zvyšování úrokových sazeb FED. Místo toho tu máme vále?ný konflikt v Evrop?. Trhy ze za?átku moc nereagovali, ale s tím do jak extrémn?jších situací se celá válka dostává, jsou znateln?jší i volatilita (útok na jadernou elektrárnu, vyhrožování jadernými zbran?mi atd). K tomu všemu je tu i nejistota kv?li sankcím. Rusko z?ejm? p?jde ekonomicky ke dnu, za pár m?síc? by to klidn? mohl být i bankrot. Otázka je kdo a jak moc je v ruských aktivech namo?ený. Tato nejistota je cítit z bankovního sektoru…

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

SRP se skládá z rizikových titul?, které mají potenciál po?ádn? r?st. Aktuální situace jim však nesv?d?í. Od rizikových titul? dává každý ruce pry?. Dále tam mám t?ža?e BitCoin. Jejich cena se odvíjí od technologických titul? na NASDAQ a cen? BitCoin. Obojí je dole.

Rostoucí portfólio dostává tento rok zabrat. Jsou tam rizikov?jší technologické tituly, z kterých investo?i hojn? utíkají. Nicmén? ?ad? titul? hodn? v??ím. Aktuáln? je portfólio -34,94 %.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?erven 2022

V pr?b?hu ?ervna jsem tak n?jak pochopil, že není kam sp?chat. Situace se b?hem pár týdn? nezlepší, práv? naopak je v?tší šance, že celý…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?íjen 2022

Zatím tak n?jak všechno jde podle o?ekávání. Dostáváme se do fáze, kdy se inflace a silný USD za?ínají propisovat do výsledk? n?kterých…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022

Trhy se nám v prosinci za?ali nep?íjemn? ot?ásat. Ve vzduchu bylo potenciáln? hodn? negativních zpráv. Do toho za?al padat BitCoin. P?vodn? jsem…


Komentáře

(nezobrazuje se)