Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?erven 2022

404m.com, 5. července 2022 ve 01:06:05, 4x přečteno

V pr?b?hu ?ervna jsem tak n?jak pochopil, že není kam sp?chat. Situace se b?hem pár týdn? nezlepší, práv? naopak je v?tší šance, že celý trh p?jde ješt? dol?, protože výsledková sezóna za sou?asných podmínek prost? nem?že dopadnout dob?e. Možná práv? výsledková sezóna nabídne ty nejlepší slevy.

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

Již v Jak mi jde investování na eToro – ?erven 2022 jsem psal, že m? propad $BTC pod 30K p?ekvapil, že se dostane pod 20K jsem ne?ekal. Sebou to stáhlo i akciové $BTC tituly. Na t?chto úrovních by stálo za to ješt? p?ikoupit, ale p?iznám se, že se mi do toho nechce. Jsou to úrovn? kdy se t?ža??m nevyplatí pomalu t?žit a kv?li nízké cen? akcií hrozí, že budou muset hooodn? ?edit, aby m?li na náklady. Prost? risk vs reward už mi tam zas tak dob?e nevychází. Takže HODL :)

RP je postaveno hlavn? na technologických titulech, které nejsou zrovna blue chips. Mají však velký potenciál. V každém p?ípad? to odnášejí opravdu slušn?. Aktuáln? je portfólio -51,10 % (minulý m?síc -48,83 %). O?ekávám že pokud bear market p?ijde, tak to bude ješt? horší :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?íjen 2022

Zatím tak n?jak všechno jde podle o?ekávání. Dostáváme se do fáze, kdy se inflace a silný USD za?ínají propisovat do výsledk? n?kterých…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022

Trhy se nám v prosinci za?ali nep?íjemn? ot?ásat. Ve vzduchu bylo potenciáln? hodn? negativních zpráv. Do toho za?al padat BitCoin. P?vodn? jsem…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2022

Leden byl celkem drsný. P?inesl p?kný propad r?stových technologických titul? i ?adu p?ekvapení. Po propadech následoval klidn?jší týden…


Komentáře

(nezobrazuje se)