Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?íjen 2022

404m.com, 5. listopadu 2022 ve 23:38:43, 4x přečteno

Zatím tak n?jak všechno jde podle o?ekávání. Dostáváme se do fáze, kdy se inflace a silný USD za?ínají propisovat do výsledk? n?kterých firem. Odnášejí to hlavn? technologické tituly, které už nevypadají až tak lákav?.

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

SRP je zam??eno na rizikov?jší spole?nosti, kde je potenciál vyšších zisk?. Sou?asná situace tomuto portfóliu moc nep?eje, protože investo?i se snaží riziku spíše vyhýbat.

Tento m?síc skon?ila první ze spole?ností z mého SRP a to $RMO, respektive ty zbytky koupila spole?nost $NKLA, která za n? dala pár akcií. Odespal jsem to jako ztrátu. U SRP se po?ítalo s tím, že ne vše vyjde. Neúsp?chy tak budou zapisovány v portfóliu jako FAIL* a % podíl je ztráta z celkové investice do portfólia.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?erven 2022

V pr?b?hu ?ervna jsem tak n?jak pochopil, že není kam sp?chat. Situace se b?hem pár týdn? nezlepší, práv? naopak je v?tší šance, že celý…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022

Trhy se nám v prosinci za?ali nep?íjemn? ot?ásat. Ve vzduchu bylo potenciáln? hodn? negativních zpráv. Do toho za?al padat BitCoin. P?vodn? jsem…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2022

Leden byl celkem drsný. P?inesl p?kný propad r?stových technologických titul? i ?adu p?ekvapení. Po propadech následoval klidn?jší týden…


Komentáře

(nezobrazuje se)