Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – srpen 2022

404m.com, 3. září 2022 ve 22:57:08, 3x přečteno

V srpnu už jsem si za?al ?íkat jestli v?bec dojde k obratu. P?išlo mi neuv??itelné, že by se sv?tová ekonomika z toho všeho dostala tak “levn?”. Nakonec za?al padat BitCoin a r?st USD. To byl signál, že p?jdeme pomalu z kopce. Jak moc to ješt? nevíme…

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

SRP jsou riskantní akcie spole?ností, které mají velký potenciál r?stu. Takže když jde do tuhého, tak se jich investo?i velmi rychle zbavují. V?tšina SRP je aktuáln? sázkou na technologickou spole?nost $RMNI a t?ža?e BitCoin $RIOT a $MARA, které navíc dole drží i BitCoin.

RP bylo p?vodn? postaveno na spole?nostech, které vstupovali na trh formou SPAC. Když to vypadalo na návrat bull run bylo velmi zajímavé sledovat kdo se tla?í nahoru a komu to naopak moc nejde.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?erven 2022

V pr?b?hu ?ervna jsem tak n?jak pochopil, že není kam sp?chat. Situace se b?hem pár týdn? nezlepší, práv? naopak je v?tší šance, že celý…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?íjen 2022

Zatím tak n?jak všechno jde podle o?ekávání. Dostáváme se do fáze, kdy se inflace a silný USD za?ínají propisovat do výsledk? n?kterých…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022

Trhy se nám v prosinci za?ali nep?íjemn? ot?ásat. Ve vzduchu bylo potenciáln? hodn? negativních zpráv. Do toho za?al padat BitCoin. P?vodn? jsem…


Komentáře

(nezobrazuje se)