Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2022

404m.com, 6. února 2022 ve 01:22:38, 4x přečteno

Leden byl celkem drsný. P?inesl p?kný propad r?stových technologických titul? i ?adu p?ekvapení. Po propadech následoval klidn?jší týden r?stu. Na trhu je ale stále cítit strach. FED ješt? neza?al se zvyšováním sazeb.

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

S tím jak se propadal $BTC i NASDAQ rychle padala i cena t?ža?? BitCoin. Stále si myslím, že to je super p?íležitost, tak jsem p?ikupoval. Bohužel jsem s posledním nákupem hodn? váhal, protože jsem nev?d?l jestli $BTC nespadne k 30K, což by poslalo cenu hodn? dol?. Nakonec toho držím celkem dost :)

Marathon Digital Holdings, Inc. jsem p?ikoupil 1x za 20,50 USD. Pr?m?rnou nákupku te? mám 27,06 USD. ?ekal jsem jestli nepadne na 16 USD, ale to bylo až moc odvážné. Ale uvidíme, v sou?asné dob? není nic jisté.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 31. ledna – 6. února 2022

Prvním z nich je doména tvujsvet.cz, která se po 34 p?íhozech vyšplhala na 18,2K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Historie…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?erven 2022

V pr?b?hu ?ervna jsem tak n?jak pochopil, že není kam sp?chat. Situace se b?hem pár týdn? nezlepší, práv? naopak je v?tší šance, že celý…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022

Trhy se nám v prosinci za?ali nep?íjemn? ot?ásat. Ve vzduchu bylo potenciáln? hodn? negativních zpráv. Do toho za?al padat BitCoin. P?vodn? jsem…


Komentáře

(nezobrazuje se)