Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – duben 2022

404m.com, 1. května 2022 ve 02:18:53, 4x přečteno
Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – duben 2022

Duben byl hodn? drsný válka na Ukrajin? zp?sobuje nejistotu, Covid v ?ín?, rostou úrokové sazby, rekordní inflace a navíc ve výsledkové sezón? ?ada firem zklamala své akcioná?e. Výsledkem je propad a další nejistota.

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

$RIOT je jeden z nejzajímav?jších t?ža??. Pro? tomu tak je si m?žete p?e?íst v souhrnu výro?ní zprávy za rok 2021. V dubnu klesla cena k 12 USD a tak jsem p?ikoupil další akcie, abych si zlepšil pr?m?rnou cenu. Další nákup je naplánovaný na 10 USD, kam se nezadržiteln? blížíme. Ale ješt? uvidím, vzhledem k aktuálním cenám bych dal p?ednost spíše dividendovým titul?m.

Rizikové tituly odnesly rostoucí sazby FED opravdu drsn?. V b?eznu je zvedl FED na 0,5%, což trhem trochu pohnulo protože s tím po?ítal, ale te? se za?íná mluvit o plánech na další a rychlejší zvyšování. Aktuáln? to vidím na HODL. Aktuáln? je SRP na -45,52 % (minulý m?síc to bylo -24,68 %).

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?erven 2022

V pr?b?hu ?ervna jsem tak n?jak pochopil, že není kam sp?chat. Situace se b?hem pár týdn? nezlepší, práv? naopak je v?tší šance, že celý…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?íjen 2022

Zatím tak n?jak všechno jde podle o?ekávání. Dostáváme se do fáze, kdy se inflace a silný USD za?ínají propisovat do výsledk? n?kterých…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022

Trhy se nám v prosinci za?ali nep?íjemn? ot?ásat. Ve vzduchu bylo potenciáln? hodn? negativních zpráv. Do toho za?al padat BitCoin. P?vodn? jsem…


Komentáře

(nezobrazuje se)