Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – zá?í 2023

404m.com, 7. října 2023 ve 23:17:31, 3x přečteno

?í bylo zajímavé a p?ineslo pár hezkých p?íležitostí které jsem nakonec využil. U n?kterých jsem zaváhal, ale doba je nejistá. Investo?i stahují peníze z akcií a p?esouvají je do jist?jších investic (státní dluhopisy), což je vid?t hlavn? na dividendových titulech. No uvidíme.

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení, n?které zem? mohou mít vyšší).

SRP je složeno z toho nejrizikov?jšího, zárove? s potenciáln? nejvyšším ziskem. V minulosti to byly hlavn? penny stocks, kde mi nevyšlo nic. Aktuáln? tam je jedna firma s potenciálem a jinak velká sázka na t?ža?e $BTC.

Toto portfólio mám v plánu zrušit, jakmile (pokud) vyberu zisky na $RIOT, $MARA a $RMNI. Respektive p?esunu se s tímto druhem spekulací na eToro. Nicmén? to potrvá asi ješt? p?kných pár m?síc?.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – listopad 2023

Kone?n? jsem dostal k napsání p?ehledu za listopad. Moc práce a všichni nemocní nedává moc prostoru pro psaní po ve?erech :) Celkov? však…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?erven 2023

V ?ervnu to vypadalo, že už startuje bull market. Ekonomika USA navíc nevypadá, že by m?la spadnout do recese, alespo? trh tomu v??í. Z toho…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?íjen 2023

?íjen byla tedy p?kná jízda. Spousta spole?ností byla k mání za super ceny, ovšem p?evážn? ty, které mají n?jaký dluh anebo jsou spojené…


Komentáře

(nezobrazuje se)