Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2022

404m.com, 5. ledna 2023 ve 00:22:09, 6x přečteno

V prosinci jsem nepo?ítal, že se bude dít n?co zajímavého. Nejpravd?podobn?jší scéná? byl n?jaká menší santa rally a následná propad v lednu. Jak se ale nakonec ukázalo, tak místo santa rally byl celkem slušný propad, skoro až s p?íležitostmi k zajímavým nákup?m. Nakonec jsem však nic nekoupil a ?ekal na leden co bude dál.

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

SRP je zam??eno na rizikov?jší spole?nosti, kde je potenciál vyšších zisk?. Sou?asná situace tomuto portfóliu v?bec nep?eje, protože investo?i se snaží riziku spíše vyhýbat. Navíc pom?rn? velká ?ást je sázka na spole?nosti t?žící kryptom?ny a po kauze FTX/Alameda je celý sektor hodn? náchylný. Nikdy bych ne?ekl, že t?ža?i kryptom?n takto spadnou.

V prosinci jsem to moc nesledoval. $INND, $TRUFF a $RMNI stále v??ím. Co se týká t?ža?? tak se p?iznám že moc nevím co dál bude. Hodn? toho prozradí kvartální zprávy.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022

Trhy se nám v prosinci za?ali nep?íjemn? ot?ásat. Ve vzduchu bylo potenciáln? hodn? negativních zpráv. Do toho za?al padat BitCoin. P?vodn? jsem…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?erven 2022

V pr?b?hu ?ervna jsem tak n?jak pochopil, že není kam sp?chat. Situace se b?hem pár týdn? nezlepší, práv? naopak je v?tší šance, že celý…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?íjen 2022

Zatím tak n?jak všechno jde podle o?ekávání. Dostáváme se do fáze, kdy se inflace a silný USD za?ínají propisovat do výsledk? n?kterých…


Komentáře

(nezobrazuje se)