Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – listopad 2022

404m.com, 3. prosince 2022 ve 23:53:12, 4x přečteno

Popravd? listopad byl celkem nudný. Trhy rostly a m? se necht?lo do ni?eho moc investovat. O?ekával jsem do konce roku menší rallye, protože v USA se da?í inflaci krotit, pracovní trh je tam v dobrém stavu a trh?m se moc chce nahoru. Samoz?ejm? otázkou je jak to bude v novém roce, až se zvýšené náklady za?nou dotýkat p?ímo lidí.

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

SRP je zam??eno na rizikov?jší spole?nosti, kde je potenciál vyšších zisk?. Sou?asná situace tomuto portfóliu v?bec nep?eje, protože investo?i se snaží riziku spíše vyhýbat.

$RMNI – veze se s technologickým sektorem$RIOT – moje sázka na BTC formou t?ža??. V podstat? ?ekám na BTC bull run a pak prodám.$MARA – moje sázka na BTC formou t?ža??. V podstat? ?ekám na BTC bull run a pak prodám.$INND – penny stock sázka na naslouchátka s napojením na cloud. $TRUFF – penny stock sázka na houbi?ky, zatím nevychází.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování XXVIII. – shrnutí za listopad 2021

Listopad byl hlavn? o hlášení hospodá?ských výsledk?. N?co spadlo a toho využil, n?co narostlo a m?l jsem z toho dobrý pocit. Koncem…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – listopad 2023

Kone?n? jsem dostal k napsání p?ehledu za listopad. Moc práce a všichni nemocní nedává moc prostoru pro psaní po ve?erech :) Celkov? však…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?erven 2022

V pr?b?hu ?ervna jsem tak n?jak pochopil, že není kam sp?chat. Situace se b?hem pár týdn? nezlepší, práv? naopak je v?tší šance, že celý…


Komentáře

(nezobrazuje se)