Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?ervenec 2022

404m.com, 3. srpna 2022 ve 00:00:45, 5x přečteno

V ?ervenci jsem s nákupy nesp?chal. P?esn? tak jak jsem m?l v plánu. Ekonomika USA se dostala do recese, inflace rostla, FED zvedl sazby, ale p?esto dobré výsledky dokázaly podržet akciový trh a vše šlo nahoru. Stále si myslím, že ješt? není vyhráno a do?káme se poklesu. Proto jsem také nic v ?ervenci nep?ikoupil, i když jsem m?l opravdu hodn? nutkání.

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

Aktuáln? je SRP hlavn? sázkou na t?ža?e bitcoinu, kte?í se díky rostoucímu kurzu v posledních týdnech trochu hnuli kup?edu. Nicmén? propad je stále velký (ne?ekal jsem že BTC spadne pod 30K USD). Nahoru mírn? leze i $RMNI, kde jsem v plusu.

Toto portfólio bylo postaveno na firmách vzešlých ze SPAC a zam??il jsem se na technologické tituly. Ob?as tam n?co zajímavého p?ikoupím. Aktuální stav na trhu však tomuto portfóliu moc nesv?d?í.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?erven 2022

V pr?b?hu ?ervna jsem tak n?jak pochopil, že není kam sp?chat. Situace se b?hem pár týdn? nezlepší, práv? naopak je v?tší šance, že celý…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?íjen 2022

Zatím tak n?jak všechno jde podle o?ekávání. Dostáváme se do fáze, kdy se inflace a silný USD za?ínají propisovat do výsledk? n?kterých…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022

Trhy se nám v prosinci za?ali nep?íjemn? ot?ásat. Ve vzduchu bylo potenciáln? hodn? negativních zpráv. Do toho za?al padat BitCoin. P?vodn? jsem…


Komentáře

(nezobrazuje se)