Jak se WordPress p?ipravuje na GDPR

404m.com, 15. dubna 2018 ve 00:32:04, 0x přečteno

GDPR klepe na dve?e. Pokud si ukládáte jakákoliv osobní data (nap?íklad email) musíte být procesn? p?ipraveni a mít uzav?ené zpracovávatelské smlouvy odpovídající požadavk?m GDPR. Samoz?ejm? záleží na tom jaký web provozujete. N?kdy seGDPR vyhnout úpln?, tím že se všech osobních dat zbavíte, odstraníte skripty reklamních systém? a analytiku nahradíte „hloupým“ po?ítadlem návšt?vnosti, které bude pracovat jen s anonymními daty. Ve v?tšin? p?ípad? to ale nep?jde.

GDPR ?elí i WordPress nejrozší?en?jší redak?ní systém na sv?t?, který pohání více jak ?tvrtinu z milionu nejnavšt?vovan?jších stránek na internetu. M?že na n?m jet malá prezentace, blog ale i velké diskuzní fórum anebo e-shop. WordPress komunita si uv?domuje, že v?tšina z web? postavených na WordPress bude pot?ebovat se spln?ním GDPR pomoct.

Do komentá?? m?že uživatel vložit své jméno a musí email. Automaticky se uloží do databáze i IP adresa. To jsou t?i osobní údaje. Pokud máte komentá?e zapnuté, tak byste u formulá?e m?li mít odkaz na vaše prohlášení o nakládání s osobními údaji. Tam je t?eba specifikovat vše podle norem GDPR. M?že se jednat o jednoduchou stránku, kde bude popsáno jaká data sbíráte, k ?emu je pot?ebujete a bude pot?ebovat, jak dlouho je budete využívat, kdo další k nim má p?ístup (zpracovatelé) a jaký je postup k jejich odstran?ní. Samoz?ejm? se zpracovateli je nutné uzav?ít zpracovatelskou smlouvu.

Pokud se u vás kdokoliv m?že registrovat, tak sou?ástí registrace musí být i odkaz na prohlášení o nakládání s osobními údaji. Z pohledu GDPR si vedete databázi lidí. Mimo jméno, p?íjmení, emailu m?že pat?it mezi osobní údaje i p?ezdívka, AIM (AOL Instant Messenger), Yahoo IM, Jabber / Google Talk, Google+, Uživatelské jméno Twitteru, URL adresa profilu na Facebooku a Osobní informace. Tahle pole pokud mohou p?ím i nep?ímo identifikovat ?lov?ka jsou podle GDPR osobní údaj (?lánek 4, 1.))

Pokračování na: 404m.com

Související články

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…

Jak maskovat affiliate odkazy

Při propagování affiliate programu dostáváš k dispozici url adresu, na kterou je potřeba posílat návštěvníky, aby se ti započítávaly…

WordPress pohání 25 % nejv?tších web?

Podle pr?zkumu w3techs.com, dosáhl v listopadu podíl WordPress mezi nejnavšt?vovan?jšími weby 25 %. Za poslední dva roky si p?ipsal 5 % a…


Komentáře

(nezobrazuje se)