Jak se WordPress p?ipravuje na GDPR

404m.com, 15. dubna 2018 ve 00:32:04, 6x přečteno

GDPR klepe na dve?e. Pokud si ukládáte jakákoliv osobní data (nap?íklad email) musíte být procesn? p?ipraveni a mít uzav?ené zpracovávatelské smlouvy odpovídající požadavk?m GDPR. Samoz?ejm? záleží na tom jaký web provozujete. N?kdy seGDPR vyhnout úpln?, tím že se všech osobních dat zbavíte, odstraníte skripty reklamních systém? a analytiku nahradíte „hloupým“ po?ítadlem návšt?vnosti, které bude pracovat jen s anonymními daty. Ve v?tšin? p?ípad? to ale nep?jde.

GDPR ?elí i WordPress nejrozší?en?jší redak?ní systém na sv?t?, který pohání více jak ?tvrtinu z milionu nejnavšt?vovan?jších stránek na internetu. M?že na n?m jet malá prezentace, blog ale i velké diskuzní fórum anebo e-shop. WordPress komunita si uv?domuje, že v?tšina z web? postavených na WordPress bude pot?ebovat se spln?ním GDPR pomoct.

Do komentá?? m?že uživatel vložit své jméno a musí email. Automaticky se uloží do databáze i IP adresa. To jsou t?i osobní údaje. Pokud máte komentá?e zapnuté, tak byste u formulá?e m?li mít odkaz na vaše prohlášení o nakládání s osobními údaji. Tam je t?eba specifikovat vše podle norem GDPR. M?že se jednat o jednoduchou stránku, kde bude popsáno jaká data sbíráte, k ?emu je pot?ebujete a bude pot?ebovat, jak dlouho je budete využívat, kdo další k nim má p?ístup (zpracovatelé) a jaký je postup k jejich odstran?ní. Samoz?ejm? se zpracovateli je nutné uzav?ít zpracovatelskou smlouvu.

Pokud se u vás kdokoliv m?že registrovat, tak sou?ástí registrace musí být i odkaz na prohlášení o nakládání s osobními údaji. Z pohledu GDPR si vedete databázi lidí. Mimo jméno, p?íjmení, emailu m?že pat?it mezi osobní údaje i p?ezdívka, AIM (AOL Instant Messenger), Yahoo IM, Jabber / Google Talk, Google+, Uživatelské jméno Twitteru, URL adresa profilu na Facebooku a Osobní informace. Tahle pole pokud mohou p?ím i nep?ímo identifikovat ?lov?ka jsou podle GDPR osobní údaj (?lánek 4, 1.))

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak jsem vy?ešil GDPR pro mé blogy

Tak jsem snad dokon?il vše pot?ebné ke GDPR pro moje webíky. Nakonec to nebylo složité jak jsem p?vodn? ?ekal. Hodn? tomu pomohl UOOU, který…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervnu 2018

Hostingové spole?nosti m?ly poslední šanci p?esv?d?it zákazníky p?ed prázdninovou sezónou, která z objemu prodej? nebývá tak zajímavá.…

Bezpe?nostní seriál 3 – Postup p?i odstra?ování napadení

V dnešním ?lánku se podíváme na obecné postupy ?ešení po napadení webu. Konkrétní p?íklad odstran?ní napadení si m?žeme ukázat n?kdy…


Komentáře

(nezobrazuje se)