IPS/IDS ochrana u Wedos už je aktivní – otestováno!

cn130.com, 29. března 2016 ve 17:20:35, 60x přečteno

Nedávno byla spušt?na spíše potichu IPS/IDS ochrana u Wedos. Má se jednat o velký projekt, který si vyžádal n?kolik zásah? do sí?ové  infrastruktury. Zákazník?m p?inese v?tší bezpe?í pro jejich weby a zamezí zbyte?nému vyt?žování škodlivým provozem.

IPS (Intrusion Prevetntion Systems) a IDS (Intrusion Detection Systems) ochrana má za úkol sledovat provoz na sítí a pokud narazí na n?jaký specifický vzorek, tak i jednat podle p?edem stanovených pravidel. Nap?íklad když n?kdo bude zkoušet brute force útoky hádání hesel na váš web, tak jeho IP adresa m?že být zablokována. Moderní technologie toho však nabízí daleko více. Je do podobné jako u antivir?, i ty dneska nesta?í a výrobci se zam??ují na komplexní ?ešení, které nebezpe?í nejen najde ale dokáže mu i p?edcházet.

Co konkrétn? vlastn? Wedos má zatím nezve?ejnil. Na sociálních sítích se však objevilo n?kolik p?ísp?vk?. Nap?íklad na možné výpadky, které souvisely práv? z úpravou sí?ové infrastruktury. Jeden 13. b?ezna a druhý 14. b?ezna. Jednalo se z?ejm? o v?tší zásahy, protože probíhaly v brzkých ranních hodinách po n?kolik dn?. Upozorn?ní je ješt? dote? také v administraci.

Nasazení však doprovázel minimáln? jeden problém (13. b?ezna) i mimo brzké ranní hodiny. Jednalo se krátký výpadek u všech sedmi monitorovaných webhosting?, které u Wedos mám.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v srpnu 2015

Tak Active24 se p?idal do klubu nabízejících neomezený hosting. Cena je 49 CZK/m?síc. Parametry tak trochu p?ipomínají nejprodávan?jší…

Kdo je nejv?tším provozovatelem cloud pro malé a st?ední firmy v ?R?

Dostal se mi do rukou pr?zkum o využití cloud u malých a st?edních firem v ?R, který agentura STEM zpracovala exkluzivn? pro spole?nost HP.…

Doména .org od července podraží

Na silvestra mi Jan Horák dal echo, že v červenci 2013 plánuje PIR (Public Interest Registry) zdražit .org domény. Cena pro akreditované…


Komentáře

(nezobrazuje se)