IPO Gevorkyan

404m.com, 4. června 2022 ve 01:23:00, 6x přečteno
IPO Gevorkyan

P?ed pár dny m? zaujala informace o plánovaném IPO spole?nosti Gevorkyan na BCPP trhu START. Zahlédl jsem jen zb?žn?, že to bude velké, spole?nost vyd?lává a mohl by to být dividendový titul. Už d?íve jsem takto koupil akcie ?eská zbrojovka Group a Pilulka. Dopadlo to velmi dob?e. Nakonec jsem strávil n?kolik hodin analýzou. S výsledky se s vámi rád op?t pod?lím :)

Spole?nost se v?nuje práškové metalurgii, což je technologie, která umož?uje vyráb?t strojírenské produkty. Ovšem na rozdíl od tradi?ního strojírenství m?že být produkt vytvo?en jedním technologickým krokem, je možné míchat materiály, které se nedají slévat a je dosažena velmi vysoká výrobní p?ednost. Za zmínku stojí i že nevzniká odpad.

Prost? z metalických prášk? (zrnka o velikosti 10 – 20 mikron?) vytvo?í produkt (nasypete do formy, vylisujete, tepeln? zpracujete). Do procesu výroby vstupuje správné namíchání prášk? a vhodn? zvolené teploty. Kompletní sou?ástku p?itom dokážou vyrobit za vte?inu. Takže zvládají i velmi velké série, t?eba miliony sou?ástek za m?síc.

Dále se Gevorkyan v?nuje i vst?ikování kovových prášk? (pro menší, složit?jší produkty anebo se používá dražší materiál), izostatické lisování (pro zhut?ování produkt? a likvidaci pór?) za tepla a 3D tisku (aditivní výroba). Jen tak pro zajímavost na 3D tiskárnách si tisknou i n?které náhradní díly pro stroje, takže na n? nemusí ?ekat.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Za?ínám op?t sledovat BCPP

V USA to p?kn? za?íná padat, poté co kv?tnová inflace zrychlila na 8,6 % (Y/Y) . Trh je vyplašený a dochází k opravdu slušným výprodej?m.…

Prodané .cz domény 30. kv?tna – 5. ?ervna 2022

Po delší dob? tu máme v?tší prodej. Doména receptar24.cz se po 27 p?íhozech vydražila na dAukce za 7.001 CZK. Jednalo se o odchyt a doména…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – kv?ten 2022

Kv?ten m? v n?kolika ohledech p?ekvapil. ?ekal jsem, že skon?íme v bear marketu a te? budeme pomalu nakupovat blue chips za slušné ceny. Dále že…


Komentáře

(nezobrazuje se)