Gutenberg velká zm?na ve WordPress anebo jen další editor?

404m.com, 19. srpna 2018 ve 01:38:43, 7x přečteno

V poslední verzi WordPress 4.9.8 se objevila výzva a? odzkoušíte nový editor Gutenberg, který se má oficiáln? objevit od WordPress 5.0. Ten by se mohl objevit už v dubnu 2019. Ten má posunout WP na úpln? novou úrove? oproti sou?asnému TinyMCE.  P?ijal jsem výzvu a Gutenberg vyzkoušel.

Popravd? pokud bych Gutenberg vyzkoušel aniž bych v?d?l do ?eho jdu asi bych nebyl moc nadšený. Je totiž složit?jší a vyžaduje toho o trochu více než sou?asný TinyMCE.

Gutenberg p?ináší b?žnému uživateli funkce blokového editoru, který se používá pro tvorbu komplexních webových stránek. Naproti tomu sou?asný TinyMCE slouží „jen“ k formátování blogpost?. Práv? v tom je podstatný rozdíl. Gutenberg vám dává možnost vytvo?it regulérní novinovou stránku místo naformátovaného textu.

K tomu používá bloky. Ty si mžete p?edstavit jako obdélníky, do kterých budete vkládat nadpisy, texty, obrázky a další v?ci, které dnes WordPress umož?uje vložit do p?ísp?vku. Každý tento blok pak m?žete zcela odlišn? naformátovat a upravit jeho kone?ný vzhled.  Když pak kliknete na tla?ítko publikovat tak se zobrazí skute?ný novinový ?lánek.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Vypušt?ní WordPress 5.0 bylo odloženo – problém je nový editor Gutenberg

WordPress 5.0 m?l oficiáln? vyjít 27. listopadu 2018, ale jeho vypušt?ní bylo odloženo na neur?ito. Komunita te? s nap?tím sleduje jak si povede…

Aktualizace WordPress 4.9.8

Ve ?tvrtek 2. srpna 2018 vyšla aktualizace WordPress 4.9.8. Ne?eší žádné závažné bezpe?ností chyby, jedná se pouze o maintenance release.…

WordPress Gutenberg – První praktické post?ehy

Osobn? se zatím blokovému editoru Gutenberg vyhýbám, protože mi p?i testování ješt? p?es WordPress 5 zrovna moc nesedl. Navíc na starém…


Komentáře

(nezobrazuje se)