Google v roce 2018 zrušil 2,3 miliardy reklam

404m.com, 17. března 2019 ve 01:05:31, 10x přečteno

Google musí každý den bojovat s miliony reklam, které porušují jeho pravidla. Stojí jej to nemalé náklady na lidi i techniku. Ovšem bez toho by uživatele zaplavila reklama na podvodné služby, pad?lky anebo nebezpe?né v?ci. Objevují se také nové druhy podvod?, kv?li kterým musí upravovat pravidla. Celkem se objevilo 31 nových pravidel.

Nov? p?ibyly do podmínek nap?íklad p?j?ky na kauci (bail bonds). V USA pokud vás obviní soud stanový kauci, kterou se zaru?íte že neute?ete. Existuje sektor p?j?ek, který na tyto ?asto velmi vysoké kauce p?j?uje. Úrok p?itom nejsou nízké, co jsem dohledal tak 4 – 10 %. Mezi další omezení pat?í t?eba technická podpora t?etích stran, p?eprodej lístk?, finan?ní služby s kryptom?nami a t?eba i lokální služby jako je oprava garážových dve?í. Google tyto reklamy zakázal protože cílí na velmi zranitelnou skupinu lidí a mezi inzerenty se mohou vyskytnout podvodníci.

Google tedy nevadí samotný produkt, ale to jak zranitelná je cílová skupina. Pokud se n?jaký takový produkt anebo služba objeví, tak vše konzultují s odborníky. Cílit na zranitelné skupiny obyvatel sm?jí jen certifikované organizace.

Jak je vid?t dosp?li jsme do internetové fáze, kdy chyb?jící „internetová gramotnost“ vyžaduje aby lidi chránila n?jaká t?etí strana. Ale to by bylo na jiný ?lánek.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Google vládne v USA vyhledávání a jeho pozice je nejsiln?jší jaká kdy byla

Podle Digital Marketing Report za Q3 2018 od spole?nosti Merkle narostl meziro?n? po?et návšt?v z organického hledání v USA z Google o 9 %. V…

Google p?išel díky blokování reklam o 6,6 miliard USD

Spol?enost Pagefair, která se zabývá technologii proti blokování reklam, tvrdí že Google p?išel o 6,6 miliard USD v d?sledku blokování…

N?žky mezi Google a Seznam se stále více rozevírají

Po delší dob? jsem op?t zavítal na statistiky TopList. Díky vzorku p?es 1,3 milion? stránek s tém?? 86 milion? impresí za den, pat?í stále…


Komentáře

(nezobrazuje se)