Google nepoužívá Doménovou autoritu jako hodnotící signál

404m.com, 23. dubna 2019 ve 00:25:21, 1x přečteno

V posledním Google Webmaster Hangouts (z 18.04.2019) padla otázka kolem Doménové autority (Domain Authority) – zdali je to n?co skute?ného a používá se jako hodnotící signál. John Mueller pohotov? odpov?d?l, že Domain Authority nepoužívají, a že se jedná o metriku t?etích stran. A?koliv tohle je pom?rn? známá v?c, je dobré si to p?ipomenout, protože v r?zné pozm?n?né form? se o tom hodn? mluví.

Domain Authority vznikla skute?n? jako metrika t?etí strany. M?la vyjád?it jakou váhu (autoritu) má doména. Svým zp?sobem se jedná o konkurenta Google Page Rank, protože podobn? jako GPR se vypo?ítává z množství p?íchozích odkaz?. Takže když GPR zmizel tak se do pop?edí dostaly práv? metriky snažící se hodnotit celou doménu anebo konkrétní webovou stránku.

Samoz?ejm? není to jen o zbožném p?ání, aby tyto metriky fungovaly. T?eba Ahrefs a jejich Domain Rank je postaven na datech ze 3 trilon? stránek na kterých evidují 12 trilion? odkaz?. Denn? p?itom jejich robot projde 6 miliard stránek a 200 milion? domén. Jejich crawlovací výkon je 1/3 Googlebota. Mimochodem plánují vlastní vyhledáva?. S takovýmto množstvím dat už pro n? není problém starý dobrý GPR dopo?ítat. Jenomže oni si ud?lali vlastní. Není se tak ?emu divit, že lidé od domainingu i SEO prost? za?ali jejich rank používat. Mnoho lidí to pak p?ebralo jako fakt.

Je dobré že nám všem John p?ipomn?l, že domain rank je jen výmysl t?etí strany. Ob?as na to všichni zapomínáme. Na druhou stranu postavený na velmi velkém množství dat. Není se tak ?emu divit, že ob?as to m?že p?kn? sed?t. Vysoký domain rank = lepší odkazy = lepší pozice v Google.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Google provedl rozsáhlou úpravu jádra svého algoritmu

B?hem minulého týdne Google postupn? vypustil velkou úpravu algoritmu svého jádra. Takže pokud jste posko?ili, ?i spíše teprve posko?íte,…

John Mueller – Google ignoruje odkazy z profil? a to i t?ch vytvo?ených lidmi

Na posledním English Google Webmaster Central office-hours z 19. b?ezna 2019 zodpov?d?l John Mueller zajímavou otázku: „Jak se Google chová k…

Jak je to s hodnocením domén s klí?ovým slovem ve vyhledávání

Téma domén obsahujících klí?ové slovo jsem se v?noval už d?íve. Tentokrát jsem našel zajímavé informace a souhrn na Search Engine Journal,…


Komentáře

(nezobrazuje se)