Google do konce roku 2019 p?estane podporovat Flash

404m.com, 29. října 2019 ve 16:53:21, 1x přečteno

Adobe Flash je reliktem z dávných dob internetu. Jeho úkolem bylo prom?nit nudné webové stránky v interaktivní, ak?ní, prost?, aby Internet nevypadal jako naskenované knihy, ale spíše informa?ní portály ze sci-fi film?. Nutno podotknout, že se mu to opravdu da?ilo. S každou další verzí p?inášel nové vymoženosti jak toho dosáhnout.

Celý koncept Adobe Flash na webových stránkách však m?l n?kolik zásadních nedostatk?, které v roce 1996 nikdo moc ne?ešil. P?edn? to nebylo nic jednoduchého ud?lat takový interaktivní web. Na druhou stranu v dobách jeho rozmachu toto nikdo ne?ešil. Nep?edpokládalo se, že by weby vytvá?el a provozoval n?kdo, bez pokro?ilých znalostí. Dnes s trochou nadsázky se za webového vývojá?e ozna?uje každý, kdo umí p?es rozhraní webhostingu nainstalovat WordPress a zm?nit u n?j šablonu. To bylo za?átkem minulé dekády nep?edstavitelné. Na vytvo?ení webové stránky jste pot?ebovali grafika a kódera pro frontend a n?koho kdo to slepil dohromady t?eba p?es PHP, p?ípadn? vytvo?il kontaktní formulá?.

Existovali sice nástroje ?i spíše studia, kde jste si mohli flashové animace vytvá?et sami celkem jednoduše, ale pokud jste nepoužili n?co už p?edp?ipraveného, tak to vyžadovalo znalosti z více obor?. Nebylo jednoduché myslet jako grafiky, d?lat s vektory, animacemi, zvukem a ješt? um?t programovat. Flashové webové prezentace se tak staly výsadou hlavn? velkých zna?ek (Nike, HP, Nokia, HBO, Cartoon Network, Disney a spousta dalších), které je používali pro propagaci svých novinek.

Dalším velkým problémem byly vyhledáva?e, které prost? to super futuristicky vypadající menu neum?ly p?e?íst. Takže pokud nebyla k dispozici sitemapa, tak to pro n? mohla být kone?ná. Google teprve v roce 2008 za?al testovat procházení soubor? s flash (SWF).

Pokračování na: 404m.com

Související články

Ve středu dění: Sklik pořád něco mění (6)

Sklik vydává jednu novinku za druhou, i když nijak zvlášť zásadní. A Google vůbec nezůstává pozadu. Už jste viděli přemístěnou mapku…

Google (může) penalizovat další z největších Link Networks – Ghost Rank 2.0

Google v posledních letech penalizoval mnoho sítí odkazů. I přesto zůstávají poslední mohykáni, kteří tuto strategii budování…

Prodané .cz domény 29. prosince – 6. ledna

Tak rok 2020 za?al p?kn?. Na dAukce se vydražila doména bradacova.cz za  11.006 CZK. Už byla p?evedena na nového majitele. Tato doména už se…


Komentáře

(nezobrazuje se)