Google do konce roku 2019 p?estane podporovat Flash

404m.com, 29. října 2019 ve 16:53:21, 1x přečteno

Adobe Flash je reliktem z dávných dob internetu. Jeho úkolem bylo prom?nit nudné webové stránky v interaktivní, ak?ní, prost?, aby Internet nevypadal jako naskenované knihy, ale spíše informa?ní portály ze sci-fi film?. Nutno podotknout, že se mu to opravdu da?ilo. S každou další verzí p?inášel nové vymoženosti jak toho dosáhnout.

Celý koncept Adobe Flash na webových stránkách však m?l n?kolik zásadních nedostatk?, které v roce 1996 nikdo moc ne?ešil. P?edn? to nebylo nic jednoduchého ud?lat takový interaktivní web. Na druhou stranu v dobách jeho rozmachu toto nikdo ne?ešil. Nep?edpokládalo se, že by weby vytvá?el a provozoval n?kdo, bez pokro?ilých znalostí. Dnes s trochou nadsázky se za webového vývojá?e ozna?uje každý, kdo umí p?es rozhraní webhostingu nainstalovat WordPress a zm?nit u n?j šablonu. To bylo za?átkem minulé dekády nep?edstavitelné. Na vytvo?ení webové stránky jste pot?ebovali grafika a kódera pro frontend a n?koho kdo to slepil dohromady t?eba p?es PHP, p?ípadn? vytvo?il kontaktní formulá?.

Existovali sice nástroje ?i spíše studia, kde jste si mohli flashové animace vytvá?et sami celkem jednoduše, ale pokud jste nepoužili n?co už p?edp?ipraveného, tak to vyžadovalo znalosti z více obor?. Nebylo jednoduché myslet jako grafiky, d?lat s vektory, animacemi, zvukem a ješt? um?t programovat. Flashové webové prezentace se tak staly výsadou hlavn? velkých zna?ek (Nike, HP, Nokia, HBO, Cartoon Network, Disney a spousta dalších), které je používali pro propagaci svých novinek.

Dalším velkým problémem byly vyhledáva?e, které prost? to super futuristicky vypadající menu neum?ly p?e?íst. Takže pokud nebyla k dispozici sitemapa, tak to pro n? mohla být kone?ná. Google teprve v roce 2008 za?al testovat procházení soubor? s flash (SWF).

Pokračování na: 404m.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2020

„Snažíme se o zodpov?dný p?ístup ke spole?nosti, a chceme minimalizovat naši uhlíkovou stopu. Od ledna 2020 proto využíváme pro napájení…

Knowledge Graph od roku 2012 narostl na 500 miliard informací o 5 miliardách tématech

Projekt Knowledge Graph má na starosti analyzovat informace a navzájem je propojovat. Výsledky pak zobrazuje jako speciální karty (infoboxy) ve…

Jak si vedla .eu doména ve 4Q 2019

Záv?r roku 2019 byl pro .eu doménu náro?ný. Z EU pomalu odcházela Velká Británie. Britové drželi ke konci roku 2019 n?co málo p?es 150…


Komentáře

(nezobrazuje se)