Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2020

cn130.com, 13. února 2020 ve 02:30:13, 1x přečteno

„Snažíme se o zodpov?dný p?ístup ke spole?nosti, a chceme minimalizovat naši uhlíkovou stopu. Od ledna 2020 proto využíváme pro napájení server? v našem primárním datacentru DC Tower výhradn? energii z obnovitelných zdroj?, p?estože jsou náklady na její dodávku vyšší než u konven?ní energie.“

No a ?ást zákazník? se do nich pustila, že to je jednak nesmysl a také že se jim to slušn? ?e?eno nelíbí. Tolik flamu u hostingu na Twitter jsem už dlouho nevid?l. No popravd? když jsem to ?etl, tak první co m? napadlo byly dotace na zelenou energii, které musím platit v ú?tu za elekt?inu. Takže chápu, že se to lidem nelíbí.

Gigaserver vydal ?lánek Jaký byl rok 2019. Ze zajímavých ?ísel – 26.868 vy?ízených požadavk?, 2.823 chat? vs 6.097 telefonát? (462 hodin celkem, pr?m?rný telefonát trval 4 a p?l minuty), pr?m?rná dostupnost služeb 99,98 % (z mého Ultimátního testu webhosting? však vychází pro službu webhosting? o dost lepších 99,9957 %). Koupili úložišt? od HPE s kapacitou 27 TB a zavedli kreditní systém. Z plánu na rok 2020 je zajímavý redesign webu.

První tweet 2020 jsem zaznamenal z ú?tu Subreg.CZ. Jednalo se o p?ání všeho dobrého do nového roku a oficiální p?edstavení freehostingu hz.cz. K dispozici je 1 GB prostoru pro 1 doménu, PHP, MySQL bez email?. Za zmínku ur?it? stojí PHP 7.4 a HTTP/2, které chybí spoust? placené konkurence. Další novinkou je firemní blog na adrese domenovy.blog. Prozatím však na n?m nic o firm? není, jen pár obecných ?lánk? a které domény mají zrovna v akci. Škoda že Honza Horák (majitel Gransy) zrušil sv?j osobní blog franta.cz. To byla úpln? jiná liga. Série ?lánk? jak budoval Anycast bylo jedno z top PR po?in?. Jen to prost? neum?li prodat. Takže rychle ?t?te z Google cache než to smažou ????

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2018

Tématem ledna byly bezpe?nostní díry Meltdown a Spectre. N?kte?í poskytovatelé hostingu tyto zranitelnosti zmínili na sociálních sítích a…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2016

Jak využily hostingové spole?nosti první m?síc roku 2016 a co nového nám p?ipravily? N?které ze sociálních sítí vymá?kli maximum, jiné…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2019

Leden ?asto prozradí o tom, jaké budou marketingové plány firem. Pomalu se rozjíždí nové reklamní kampan? a ob?as n?které spole?nosti…


Komentáře

(nezobrazuje se)