Knowledge Graph od roku 2012 narostl na 500 miliard informací o 5 miliardách tématech

404m.com, 21. května 2020 ve 08:55:45, 3x přečteno

Projekt Knowledge Graphna starosti analyzovat informace a navzájem je propojovat. Výsledky pak zobrazuje jako speciální karty (infoboxy) ve výsledcích vyhledávání. Služba byla napojena na Google v USA b?eznu 2012. Ukázala se jako velice úsp?šná a do konce roku se rozší?ila i do zbytku sv?ta. V této dob? pokrývala 570 témat, ke kterým m?la 18 miliard informací. Celkov? ze 100 miliard m?sí?ních hledání, pokrývala zhruba t?etinu.

Podle nedávných informací na Twitter v sou?asné dob? se po?et témat zvedl na 5 miliard a po?et informací k nim na 500 miliard. Pro srovnání v roce 2016 to bylo 70 miliard informací. Je zajímavé sledovat jak postupn? množství informací nar?stá. V roce 2012 to bylo 18 miliard, 2016 už 70 miliard a te? 2020 dokonce 500 miliard.

Google’s Knowledge Graph has amassed over 500 billion facts about five billion entities — people, places and things. This post explains how the Knowledge Graph works, presents information in knowledge panels & how we work to improve it. https://t.co/fSWYTl6i4B pic.twitter.com/ZR4CR8BzTJ

V sou?asné dob? je Google Knowledge Graph d?ležitou sou?ástí optimalizace pro vyhledáva?e. Prohlubuje rozdíl mezi pomyslným prvním míst? a tím zbytkem. Ve skute?nosti, pokud jste zdroj infoboxu, tak nemusíte být ani na prvním míst?, ovšem v?tšinou to tak bývá.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 18. – 25. kv?tna

Tento týden pat?í první místo domén? dietavpohode.cz, která se na dAukce po 30 minutovém boji vydražila za 2,7K CZK. Doména již byla…

Jak v roce 2019 Wikipedia p?išla o 3 miliardy návšt?v z Google

Na hackernoon.com vyšel zajímavý ?lánek, který se v?nuje propadu návšt?vnosti Wikipedie v d?sledku nasazení Knowledge Graphs a Direct Answers.…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIII. – shrnutí za ?ervenec a srpen 2020

Hmm tak pokud udržím takové tempo investování jako poslední m?síce, tak pravidelné reporty nebudou kvartální ale spíše m?sí?ní. Co jsem…


Komentáře

(nezobrazuje se)