Google hodnotí rychlost na?ítání stránky podle dat od uživatel? Chrome

404m.com, 9. dubna 2018 ve 23:28:23, 4x přečteno

Se zajímavým zjišt?ním p?išel Tom Anthony  z MOZ. Na b?eznovém SMX Munich zjistil od Johna Muellera z Google, že Google vyhodnocuje rychlost na?ítání webu podle toho jaká data mu zašlou uživatelé, kte?í souhlasili se sdílením dat. Samoz?ejm? nejedná se o jediný zdroj posuzování rychlosti, tito lidé nenavštíví každou stránku.

P?edevším že pot?ebujte Google Chrome a v n?m za?ít testovat vaši stránku. K dispozici je ?ada nástroj?, nap?íklad Audits. Tam zjistíte jestli na stránce nejsou n?jaké chyby a také dostanete ?adu vesm?s základních doporu?ení jak stránku zlepšit. Hlavn? si ale otestujete jestli je všechno jak má být. Rozdílné prohlíže?e totiž mohou mít u šablony odlišné problémy.

Dále to znamená, že se testuje hlavn? uživatelská p?ív?tivost. Tedy žádné hrubé parametry n?jakým robotem. No a zde se otvírá ?ada technologií a zp?sob? jak stránku vykreslit rychle. Za?ít m?žeme t?eba HTTP2, který Googlebot moc ne?eší. P?itom se jedná o naprosto revolu?ní záležitost zvlášt? u moderních šablon, kde je b?žn? na stránce p?es 100 prvk?. Popravd? radši mít u eshopu pomalejší hosting, který stránku generuje vte?inu (TTFB) s podporou HTTP2 než rychlejší co to zvládne za p?l vte?iny ale HTTP2 neumí. A to se v porovnání držím ješt? u zemi. Schváln? si zkuste tento test u stránky s 36 obrázky (klikn?te na HTTP a pak na HTTP/2). 36 obrázk? je na stránce eshopu nic, když p?ipo?tete tla?ítka, ikonky atd.

Trošku se to dalo tušit. Nedávno Google oficiáln? oznámil, že Google PageSpeed Insights nov? využívá reálný prohlíže? Chrome. Google PageSpeed Insights jsou p?itom takovým základním testem pro každou stránku, co chce dobré pozice. I když doporu?uji to moc nep?ehán?t. Nejvyšší skóre není lehké dosáhnout a t?eba u v?tšiny WordPress šablon se to bez child theme, kterou upraví profesionál, neobejde.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Srpnový ob?žník z digitálního sv?ta 2017

Cílem nové kampan? je podpo?it focení na iPhonech a kampa? #ShotoniPhone, kdy Apple bude na svém profilu zve?ej?ovat fotografie vytvo?ené na

Google PageSpeed Insights te? využívá m??ení Lighthouse

Google už dlouhou dobu tvrdí a neustále opakuje, že na výkonu stránky záleží. Používá sloví?ko „výkon, protože rychlost už nesta?í…

AdSense po GDPR – bez souhlasu bude znamenat návrat ke kontextové reklam?

GDRP klepe na dve?e. Za 26 dní (25. 5. 2018) už nebudete moct nikdo ukládat osobní data ob?an EU bez jejich souhlas?. Také se osobní data


Komentáře

(nezobrazuje se)