Až polovina hledání v Google nevede ke kliku

404m.com, 16. srpna 2019 ve 01:16:31, 1x přečteno
Až polovina hledání v Google nevede ke kliku

Spole?nost Jumpshot zpracovává anonymizované data z oblíbeného bezpe?nostního balí?ku Avast. Ten dává pozor jaké stránky uživatel navšt?vuje, aby mohl zasáhnout v p?ípad? nebezpe?í. Zárove? však poskytuje zajímavá data o chování uživatele na internetu. Jumpshot z nach nap?íklad každý m?síc vyhodnocuje jak se chová uživatel p?i vyhledávání na Google. Z jeho pozorování je jasný trend – Google poskytuje uživateli tolik dat, že nemá pot?ebu v?bec klikat na výsledky vyhledávání. V ?ervnu 2019 se poprvé stalo, že míra takzvaného zero-click, tedy odchodu uživatele bez kliknutí p?esáhla 50 %.

Na grafu z ?ervna 2019 je vid?t, že po?et uživatel?, kte?í po vyhledávání na nic neklikli dosáhl 50,33 %. R?žová výse? ukazuje že 4,42 % uživatel? kliklo na reklamu a pouze 45,25% uživatel? kliklo na n?jaký neplacený výsledek ve vyhledávání.

Co to vlastn? znamená t?ch 50,33 %? P?evážná ?ást jsou uživatelé, kte?í jsou spokojeni s tím co na stránce našli. Nap?íklad to je odpov??, kterou si Google vyp?j?il ze stránky (Knowledge Graph), p?ímá odpov?? (po?así, konverze m?n atd.), dosta?ující odpov?? z krátkého textu výsledk? vyhledávání, ale také to m?že být nové hledání provedené prost?ednictvím prohlíže?e anebo jednoduše uživatel nebyl spokojen s výsledky. Ano i to se m?že stát. Google v n?kterých p?ípadech nedokáže odpov?d?t na to co uživatel hledá a nemusí být jednoduché dotaz up?esnit, takže uživatel to prost? vzdá.

Není žádným tajemstvím, že se Google snaží odpov?d?t na co nejvíce otázek hned na svých stránkách. Ostatn? to je d?vod Knowledge Graph a podle statistik Jumpshot se mu to postupn? da?í stále více a více.

Pokračování na: 404m.com

Související články

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…

Pokles výdělků z AdSense? Desítky procent! Jak je to možné?

V minulém článku o finanční krizi a PPC z pohledu celkových objemů utracených rozpočtů jsem předpokládala růst. Naproti tomu výdělky z…

Google p?edstavil reCAPTCHA v3

Google na svém blogu oznámil spušt?ní reCAPTCHA v3, nové generace captcha, která má zamezit bot?m v d?lání neplechy na vašem webu, zatímco…


Komentáře

(nezobrazuje se)