Google PageSpeed Insights te? využívá m??ení Lighthouse

404m.com, 14. listopadu 2018 ve 02:32:25, 3x přečteno
Google PageSpeed Insights te? využívá m??ení Lighthouse

Google už dlouhou dobu tvrdí a neustále opakuje, že na výkonu stránky záleží. Používá sloví?ko „výkon, protože rychlost už nesta?í anebo spíše se stalo hodn? relativním pojmem. Ješt? nedávno jsme si museli zvykat na na nové zkratky FCP a DCL, no a te? nám p?ibyly další. Poj?me se na to v rychlosti podívat a pak vám ukážu jak to dopadne, když v zájmu uživatel? ud?láte všechno špatn? :)

PageSpeed Insights je tu s námi už od roku 2010, kdy jej Google p?edstavil na konferenci Google I/O jako sou?ást Google PageSpeed Tools. Nesloužil jako b?žné m??ení rychlosti, ale spíše jako pomoc p?i hledání problému a hlavn? neustále p?ipomínal tv?rc?m stránek, že jsou tu i uživatelé mobilních za?ízení, kte?í neskute?n? trpí protože se na n? zapomíná.

Google tento nástroj neustále zlepšuje. Poslední velký update byl v lednu 2018, kdy se za?aly používat data od reálných návšt?vník? vašich stránek, kte?í používají Chrome (Chrome User Experience Report). Pokud se v t?chto datech nachází i váš web tak zjistíte kolika procent návšt?vník? se váš web na?etl jako rychlý, pr?m?rný a pomalý. Tyto data pak využíval pro srovnání vašeho webu s dalšími.

Tohle je však jen ?ást PageSpeed Insights. Pro analýzu na?ítání vašeho webu používal doposud n?kolik nástroj?. Google se rozhodl je všechny sjednotit pod jeden open source s názvem Lighthouse.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Google hodnotí rychlost na?ítání stránky podle dat od uživatel? Chrome

Se zajímavým zjišt?ním p?išel Tom Anthony  z MOZ. Na b?eznovém SMX Munich zjistil od Johna Muellera z Google, že Google vyhodnocuje rychlost…

John Mueller – Google ignoruje odkazy z profil? a to i t?ch vytvo?ených lidmi

Na posledním English Google Webmaster Central office-hours z 19. b?ezna 2019 zodpov?d?l John Mueller zajímavou otázku: „Jak se Google chová k…

Google rozjel sv?j vlastní „SEO analyzátor“

V zlaté é?e online podnikání pro každého, kde každý cht?l budovat sv?j internetový sen a probíral to s ostatními na ješt? hn?dém Webtrhu,…


Komentáře

(nezobrazuje se)